Rådgivning innen HMS og kvalitet

Våre HMS-konsulenter hjelper deg med å utarbeide og/eller gjennomgå prosedyrer og rutiner, kartlegge farer i arbeidsatmosfæren, og gir råd om måle- og verneutstyr. Våre kjerneområder er gass, pust og brann, og vi hjelper deg gjerne i spørsmål knyttet til arbeid i lukket rom. Våre konsulenter har bred erfaring, og kan bistå på alle områder innen HMS og kvalitet.

HMS er å forebygge skader og hendelser, samt skape et inspirerende og utviklende arbeidsmiljø. Kvalitet handler om å sette bedriftens aktiviteter i system og sikre kvalitet og effektivitet i leveransene, samtidig som vi sørger for å drive med systematisk læring igjennom kontinuerlig forbedring. Vi har lang erfaring med å etablere prosedyrer og rutiner for alle typer bedrifter og bransjer. Vestteknikk kan delta i både kartleggingsfasen, utvikling, implementeringen og opplæringen i den enkelte bedrift. Våre konsulenter har inngående kjennskap i norske lover og regler, så vel som relevante ISO standarder.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Systematisk gjennomgang av virksomhetens aktiviteter og vurdering av risikofaktorer innenfor både HMS og kvalitet. Utarbeide prosedyrer og rutiner for sikker gjennomføring som reduserer risiko.

Sikker jobb analyse, SJA

Gjennomføring av SJA for bestemte arbeidsoperasjoner, kartlegging av eventuelle farer og foreslår tiltak for å redusere eller eliminere fare punkter, og setter opp krav til bruk av verneutstyr og lignende.

HMS/Internkontroll revisjon

Kartlegging av i hvilken grad virksomheten har et dokumentert Internkontrollsystem i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, samt i hvilken grad dette systemet er iverksatt som en naturlig del av bedriftens virke.

Vernerunde

Gjennomgang av et utvalg arbeidsmiljøfaktorer som har betydning for medarbeidernes sikkerhet og dokumentere dette.

Har du spørsmål om HMSK, ta gjerne kontakt med oss:

Steinar Werner Pedersen

Leder HMSK
Telefon: + 47 91161151
E-post: werner@vestteknikk.no

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.