10 steg til valg av gassvarsler

Diisocyanater

En gassmåler varsler om farlig gass i områder hvor det ikke er trygt for mennesker å oppholde seg. På denne siden guider vi deg gjennom viktige punkter du bør ta stilling til for å sikre at du velger riktig type gassvarsler til ditt bruk.Når trenger jeg en gassmåler?

En gassmåler er nødvendig dersom du skal oppholde deg i et område hvor det ikke er sikker arbeidsatmosfære. I mange tilfeller vil du ikke kunne oppdage farlige gasser med lukt, syn eller smak. Da er du avhengig av en gassvarsler som gir deg alarm og varsler om øyeblikkelig fare eller langtids helserisiko. En slik gassmåler kalles en personlig gassvarsler og skal bæres på brystet hele tiden mens du oppholder deg i området.

I noen tilfeller er det også nødvendig å klarere et område FØR du går inn. Dette kan for eksempel være i tilfeller hvor man skal entre en tank hvor det kan være oksygenmangel. I slike tilfeller trenger du et måleinstrument med pumpe og slange. En gassprøve trekkes da gjennom slangen og inn i instrumentet og gjør det mulig å måle gass på avstand. Med et måleinstrument kan du klarere tanker før entring.

Noen gassmålere har pumpe som kan skrus av og på. Slike instrumenter kan brukes først som måleinstrument, før man skrur av pumpen, fester instrumentet til brystet og bruker det som personlig varsler når man går inn i området.

 

Hvilke farer kan gassmåleren varsle om?

Avhengig av hvilke sensorer som settes i instrumentet, vil gassmåleren kunne varsle om tre hovedfarer; kvelningsfare, eksplosjonsfare og helsefare. Hvilke sensorer du trenger i ditt instrument for å få beskytte mot de 3 hovedfarene, er avhengig av hvilke stoffer som kan være til stede, arbeidsoppgavene du skal utføre og hvilket verneutstyr du benytter.

En standard 4-gassmåler er satt opp med sensorer som måler oksygen, karbonmonoksid, hydrogensulfid og eksplosive gasser. Et slikt instrument vil varsle om eksplosjonsfare og kvelningsfare, men vil ikke gi varsel om korttids- eller langtids helsefare. For å få varsel om helseskadelige stoffer i atmosfæren, trenger du en PID-sensor som varsler om VOC-gasser. Dette er en samlebetegnelse for flyktige, organiske forbindelser som medfører helsefare.


Husk vårt webinar om gassmåling!

Se vårt grunnleggende webinar om gassmåling. Vi gir deg en kort introduksjon til farer som kan oppstå i arbeidsatmosfæren med hovedvekt på oksygenmangel, brennbare gasser og giftige gasser.


Før du velger gassvarsler må du vurdere dine egne behov. Still deg selv følgende spørsmål:

1. Hvilke gasser skal du måle?

For å velge riktig gassmåler må du starte med å finne ut hvilke gasser som kan være til stede. Skal du for eksempel jobbe i et område hvor det er en kjent, spesifikk gass som kan lekke ut fra et rør eller lignende, trenger du kanskje bare en enkel en-gass-måler som måler for den spesifikke gassen.

En standard 4-gass-måler har sensorer for eksplosive gasser, oksygen, karbonmonoksid og hydrogensulfid. Dette kan være tilstrekkelig i mange tilfeller, men varsler ikke om helsefare. For å varsle helsefare, trenger man en 5. sensor, for PID/VOC. Se punkt 2.

I tillegg til de «vanlige» sensorene, kan man også få sensorer for en rekke såkalte «eksotiske gasser». Dette er gasser som er mindre vanlige, men som man kan finne i enkelte industrielle miljøer og produksjonsmiljøer.

Singelgassvarslere for varsling av en kjent gass:

Flergassmålere for personlig varsling:

2. Personlig varsling eller tankklarering?

Skal du bruke gassmåleren til å varsle om farlige gasser i din pustesone, kan du bruke en diffusjonsmåler, altså et varslingsinstrument uten pumpe eller med pumpe som kan skrus av.

Dersom du skal klarere tanker eller lukkede rom, trenger du er instrument med pumpe. Dersom du skal klarere tanker med mål om entring uten verneutstyr, anbefaler vi på det sterkeste å bruke en 5-gassmåler som måler LEL (eksplosive gasser), oksygen, karbonmonoksid, hydrogensulfid og VOC. Mange klarerer tanker uten å bruke VOC-sensor, men dette gir ingen indikasjon på helsefaren i atmosfæren. VOC-sensoren varsler om løsemidler og andre farlige stoffer som kan påvirke helsen negativt på kort eller lang sikt, og er derfor en viktig del av gassmålingen.

Dersom tanken du skal klarere har vært fylt med f.eks. nitrogen, vil det ikke være oksygen. I de tilfeller vil det være behov for et gassmålingsinstrument som kan måle i inert atmosfære, altså hvor det ikke er oksygen til stede.

Måleinstrumenter med pumpe for tankklarering:

3. Sensortype

Det finnes forskjellige typer sensorteknologi for å måle gasser, f.eks IR, PID, elektrokjemisk og katalytisk.
 Alle teknologiene har sine fordeler og ulemper. De har varierende strømforbruk, målenøyaktighet og kryss-sensitivitet mot andre gasser.

Her gjelder det å sjekke hva forventet batterilevetid blir med ønsket instrumentkonfigurasjon, og om det kan være gasser tilstede som vil gi kunstig høyt eller lavt utslag grunnet kryss-sensitivet, mot andre gasser enn de du forventer å måle på.

4. Nøyaktighet og måleområde

Sjekk hvor høye og hvor lave konsentrasjoner instrumentet kan måle. For noen gasser kan det være en utfordring å finne instrumenter som måler konsentrasjoner helt ned til den fastsatte grenseverdien for stoffet, altså den mengden eksponering du har lov til å bli utsatt for i løpet av en arbeidsdag. Du bør ha en formening om hvilke konsentrasjoner du kan komme til å møte for å velge et instrument som oppfatter lave konsentrasjoner og ikke går i peak (makser ut skalaen) ved høye konsentrasjoner.

5. Batterilevetid

Det er stor variasjon på batteritid mellom de ulike gassmålingsinstrumentene. Batteritid vil ofte være et kompromiss mellom hvilke funksjoner du må ha på instrumentet og hvor ofte du er avhengig av å kunne lade. Sensortype vil påvirke batteritiden betydelig. Instrumenter med innebygget pumpe vil også ha kortere batteritid ettersom pumpen trekker en del strøm når den er i drift. Noen instrumenter kan man kjøpe ekstra batteripakke til, noe som kan kompensere for kortere batteritid. Batteritid på gassmålingsinstrumenter kan variere fra 8 timer til flere år avhengig av instrumenttype. 

6. Alarmfunksjoner

Hvilke alarmfunksjoner trenger du og hvordan skal varselet gis? De aller fleste gassvarslere har lys, lyd og vibrasjonsalarm. Noen instrumenter kan i tillegg varsle nærliggende instrumenter om alarmen, mens andre instrumenter er koblet til skyen, og kan varsle om alarmer til telefon, kontrollrom eller annet. Enkelte gassvarslingsinstrumenter har også innebygget fallalarm og bevisstløs-alarm.

7. Vedlikehold og kalibrering

Alle gassmålingsinstrumenter må bump-testes for å sikre stabilitet og nøyaktige målinger. I tillegg må de fleste instrumenter kalibreres regelmessig. Det er produsent som setter anbefalinger til kalibreringsintervall. Minst en gang per år er vanlig. Noen produsenter krever hyppigere kalibrering.

Hvordan ønsker du at kalibrering og vedlikehold skal gjøres? Ønsker du å sende instrumentene til service, ønsker du at vi skal gjøre vedlikehold på stedet eller vil du gjøre vedlikeholdet selv. Noen produsenter tillater ikke at du selv gjør vedlikehold. SG Safety tilbyr kurs i kalibrering og vedlikehold på alle instrumentene vi forhandler. Når du har tatt kurset, får du også tilgang til bibliotek med brukervideoer for vedlikehold av instrumentene.

Det finnes også kalibreringsfrie varslere. Disse skrus aldri av og har en fast levetid/batteritid på 3 år.

8. Driftsmiljø

 

Hvordan er miljøet du skal bruke måleren i? Skal instrumentet brukes utendørs i røffe, skitne miljøer stiller det andre krav til robusthet enn om det skal brukes innendørs i et rent laboratorium.

Skjermbeskyttelse, ekstra sensordeksel, gummideksel og bæreveske er tilbehør som vil forlenge levetiden og redusere vedlikeholdskostnader som følge av røff bruk.

For instrumenter med pumpe vil et vannfilter og flyteball hindre at vann suges inn gjennom slangen og ødelegger instrumentet.

Se vårt utvalg av tilbehør som beskytter og forlenger levetiden på gassvarsleren.

Vifter:

 1. Viftemotor Chemical 2F (sanering) fra CleanAIR®
  Viftemotor Chemical 2F (sanering) fra CleanAIR®
  • Med saneringsbelte, lader og luftstrømsindikator
  • Kjemikalie og UV resistant
  • Vanntett med IP68
  kr 12 028,00 kr 15 035,00
 2. viftemotor for åndedrettsvern blå front fra sundström
  Sundstrøm SR-500 viftemotor
  • Høy beskyttelsesfaktor
  • Komfortabel over tid
  • Passer flere hodesett
  kr 12 868,00 kr 16 085,00
 3. Sundström helmaske SR-200 skrå profil
  Helmaske/ gassmaske filter Sundström SR 200
  • One size helmaske
  • Mange bruksområder
  • Passer til SR 500
  kr 1 600,00 kr 2 000,00
 4. Helmaske CF02, feste til filter og motor
  Helmaske CF02 fra CleanAIR
  • Størrelse M og L
  • Lettvekt - kun 435 gram
  • Lang levetid
  Fra kr 2 952,00 kr 3 690,00

9. Sertifisering og standarder

De fleste gassmålingsinstrumenter er bygget for å tåle industriell bruk, men det finnes noen sertifiseringer man bør være obs på.

Båter og skip er underlagt IMO-krav og må ha måleinstrumenter som har maritim godkjenning. Dette vises med et rattmerke som står for MED-godkjenning.

Instrumentene kan også ha forskjellig IP-sertifisering. Skal du bruke instrumentet i fuktige miljøer, vil det være en fordel å velge et instrument med høy IP-grad.

10. Kostnad og budsjett

Prisen på en gassmåler kan variere fra et par tusen kroner til flere titalls tusen kroner. Prisen vil være avhengig av hvor mange sensorer du trenger, om du skal ha pumpe eller ikke og hvilke andre tilleggsfunksjoner du trenger. Jo flere funksjoner du trenger, desto dyrere blir som regel instrumenter. Lag deg gjerne en behovsliste over hvilke funksjoner du MÅ har og hvilke funksjoner som er nyttige, men ikke nødvendige. Hvis prisen på instrumentet er i stiveste laget, kan du be om et alternativt tilbud uten de funksjonene som er strengt nødvendige. På den måten kan du få et kostnadseffektivt instrument tilpasset ditt behov.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.