Kvarts og respirabelt, krystallinsk silika


Kvarts og respirabelt krystallinsk silika finnes naturlig i stein, grus, sand og betong. Kvarts-støv som pustes ned i lungene kan gi alvorlige lungesykdommer som silikose, kols og kreft. Det er derfor viktig å være klar over farene støvet kan utgjøre for arbeidere, og hvorfor riktig beskyttelse er avgjørende. 


Kvarts og silika i mediene

Den senere tiden har vi sett flere medieoppslag om steinstøv og helsefare. Vi ser bilder og video av mangelfull beskyttelse mot kreftfremkallende stoffer på norske arbeidsplasser. Oppmerksomheten mediene nå retter mot kvarts og silika peker på en dramatisk situasjon. Ingen eller mangelfullt åndedrettsvern brukes i umiddelbar nærhet til fint støv fra steinarbeider, og myndighetene varsler om tiltak.

I Australia blir det nå forbudt å produsere kunststein, ofte brukt i benkeplater og baderomsinnredning. Forbudet skjer på bakgrunn av oppblomstringen av lungesykdom blant arbeidere som utsettes for støv fra kvarts.

Disse arbeidsgruppene utsettes for respirabelt kvarts

Kvarts er et stoff som i varierende grad forekommer naturlig i de fleste norske bergarter. 

Bygging av veier og tunneler innebærer sprengning, boring og knusing av fjell. I tillegg eksporterer norske steinbrudd og pukkverk store mengder pukk og grus til andre land. All denne knusingen av fjell fører til støv. Jo tørrere vær, jo mer støv. Når stein blir knust til støv oppstår farene. De minste partiklene som pustes ned i lungene utgjør størst risiko.  

Kvarts er en av mange bestanddeler i stein, og det er kvarts-andelen av støvet som utgjør den største helsefaren. Vi skiller mellom totalstøv og respirabelt, krystallinsk silika, eller kvarts-støv om du vil. Jo mer kvarts steinen inneholder, jo farligere er støvet. Anleggsarbeidere, gruvearbeidere, fjellsikrere, sprengningsarbeidere og førere av borerigger er blant yrkesgruppene som i stor grad eksponeres for kvarts-støv. I tillegg brukes kvarts i en del byggematerialer og som råvare i industribedrifter.  

Hvorfor er kvarts farlig?

Inhalert støv kan forårsake silikose, en alvorlig lungesykdom som også kalles steinstøvlunge. Silikose kan utvikle seg over tid, og eksponering kan føre til betydelige helseproblemer. Sykdommen vil gradvis føre til respirasjonssvikt. Mange arbeidere som har jobbet med stein, for eksempel gruve- og tunnelarbeidere, steinslipere og sandblåsere, har fått påvist sykdommen. Mange av disse har fått pensjonisttilværelsen ødelagt av sviktende helsetilstand. Riktig bruk av verneutstyr for arbeidere som jobber med stein er helt nødvendig for å hindre utvikling av sykdommen. 

Grenseverdi

Grenseverdien for respirabelt, krystallinsk silika i Norge ble i 2021 redusert til 0,05 mg/m3. Ved innføringen av ny grenseverdi anslo Arbeidstilsynet at flere virksomheter ville måtte gjøre tiltak for å redusere eksponeringen for respirabelt, krystallinsk silika.

Spesielt anleggsbransjen ble trukket frem som en bransje hvor det er stort potensiale for å redusere eksponeringen ved hjelp av målrettede tiltak. I anleggsbransjen lå 1/3 av utførte målinger over det dobbelte av de nye grenseverdiene.  

Kartlegging og målinger

Ved å implementere tiltak som støvmåling og riktig bruk av åndedrettsvern kan man redusere risikoen for eksponering, og fremme en tryggere arbeidsplass. Tiltakene er avgjørende for å opprettholde arbeidernes helse over tid. For å sikre effektiv beskyttelse er det nødvendig å implementere støvmålinger på arbeidsplassen.

Den beste måten å beskytte arbeidere på er nødvendigvis ved å fjerne støvet. Bruk av vann er blant de mest effektive tiltakene. Man kan vanne områder hvor sprengning og knusing pågår, og å bruke vann i sage-, slipe- og skjæreoperasjoner. Ventilasjon er også en effektiv og viktig måte å lede bort støvet på. 


Støvmålere

Trolex måleinstrumenter gir direktevisende målinger av respirabelt, krystallinsk silika. Støvmålere registrerer nivåene av luftbårent støv, og resultatene av målingene brukes til å vurdere eksponeringsrisiko.

Instrumentene går i alarm dersom grenseverdien for en 8-timers arbeidsdag overskrides. Avhengig av måledataene man får, kan man velge riktige vernetiltak for å redusere eksponeringen.

Riktig åndedrettsvern for kvarts-støv

I de aller fleste tilfeller vil det også være avgjørende å benytte personlig åndedrettsvern.  
Skal arbeidet vare lengre enn en time, bør man benytte motorisert åndedrettsvern, ofte kalt en friskluftsmaske med filter. Filtertypen for respirabelt, krystallinsk silika skal være P3. 

Vår anbefaling for arbeid med respirabelt, krystallinsk silika er derfor Synchro halvmaske med P3 filter. Denne masken er den eneste i sitt slag, og har en unik utforming hvor hele vifteenheten er bygget inn i den 450 grams lette masken. 


Strengere krav verden over

Det er ikke bare i Norge vi har fått lavere grenseverdier for kvarts-støv. Den norske reduksjonen av grenseverdi er basert på anbefalinger fra SCOEL og TEAN. I USA er grenseverdien for respirabelt krystallinsk silika 0,025 mg/m3, som tilsvarer halvparten av den norske grenseverdien. 

Siden 2010 har det fra Canada og Australia blitt rapportert om en ny epidemi av alvorlig silikose blant arbeidstakere i produksjon og tilskjæring av såkalt «kunstig stein» - et komposittprodukt med et høyt innhold av ren kvarts. Dette produktet er svært populært i kjøkken- og baderomsinnredning, også i Norge. Gode yrkeshygieniske tiltak er viktig for dem som jobber med dette. Australia ble nylig det første landet som innfører forbud mot produksjon og bruk av kunstig stein. Australias helseminister uttalte i forbindelse med forbudet at «Det finnes ikke noe trygt nivå for krystallinsk silika».  For mer informasjon om kvarts, silika, silikose, steinstøv, kvartsstøv, silikastøv, respirabelt krystallinsk silika, stein og åndedrettsvern, kontakt oss.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.