Filter for åndedrettsvern

Under får du en innføring i filtre til gassmasker og støvmasker. Vi går gjennom gassfiltre og partikkelfiltre, hva bokstavene og fargene på filteret betyr, og ser på beskyttelse og begrensninger ved bruk av filtermasker. Her finner du også leverandørenes egne filterguider, og nyttige lenker om åndedrettsvern.


Hva betyr fargene og bokstavene på filteret?

SE ETTER FARGENE

Fargene på filtrene forteller om filtertype. Disse er de samme for alle leverandører, og bestemmes i standardene. Filtre produseres i henhold til EN 143:2000 og EN 12941/2. Leverandørene bruker eksempelvis brun farge for å indikere beskyttelse mot organiske gasser. Gult for sure gasser. Dette gjør det enklere å navigere jungelen av filtertyper, da ulike leverandører kan bruke ulike benevnelser på tall og bokstaver.


BRUNT - A & AX

Filtertype A gir beskyttelse mot organiske gasser og damper med kokepunkt over 65C. Dette inkluderer råolje, kondensat, produsert vann og benzen.

Filtertype AX beskytter mot organiske gasser og damper med kokepunkt under 65C. Eksempler er metanol og aceton.


GRÅTT- B

Filtertype B beskytter mot uorganiske gasser og damper, som H2S og klor.

 


GULT - E

Filtertype E beskytter mot sure gasser og damper, eksempelvis SO2 (svoveldioksid).

 


GRØNT - K

Filtertype K gir beskyttelse mot ammoniakk og enkelte aminer.

 


HVITT

Filtertype P er partikkelfilter, som beskytter mot støv, partikler, tåke, LRA. Høyere tall gir høyere beskyttelsesfaktor. P3 > P2.

 


RØDT - Hg

Filter for beskyttelse mot kvikksølv. *Filterets effekt mot kvikksølv varer kun i 50 timers fra åpning av forpakning, uavhengig av bruksmengde.

 


Klasser 

Partikkel- og gassfiltre klassifiseres med tall som forteller om graden av beskyttelse.

Et partikkelfilter P2 filtrerer rundt 94% av alle partikler mindre enn 0,5 mikrometer. P3-filter gir høyeste grad av partikkelbeskyttelse, og filtrerer rundt 99,95% av partiklene. Høyere tall = bedre beskyttelse.

Det samme prinsippet gjelder for gassfiltre. Et filter av type A kommer gjerne i utgave A1 og A2. Filtrene i klasse 1 filtrerer mot konsentrasjoner < 1000 ppm (0,1 vol%), mens klasse 2 filtre filtrerer mot konsentrasjoner < 5000 ppm (0,5 vol%). Klasse 2 filtre har større volum enn klasse 1 filtre, og vil derfor ha større kapasitet enn sistnevnte. 

CleanAIR er foreløpig alene på markedet om å tilby A3-filter. Ta kontakt med oss ved interesse.

 

Kombinasjonsfilter A2P3 fra CleanAIRKombinasjonsfilter A2P3 fra CleanAIR
Kombinasjonsfilter A2P3 fra CleanAIR

NB: Forskjeller og fellesnevnere

Ulike leverandører bruker gjerne forskjellige benevnelser på filtrene sine. Mens Sundström kaller filteret sitt ABEK1, vil leverandør CleanAIR kalle samme type filter for A1B1E1K1. Begge filtrene er klasse 1, og gir ABEK-beskyttelse.

Leverandør STS bruker benevnelse CA eller V før ABEK-bokstavene for å indikere om filteret er til bruk med passive filtermasker, eller til masker med viftemotor. 

Heldigvis er fargene på filtrene som nevnt de samme på tvers av leverandører, noe som gjør denne jungelen lettere å navigere.

Filtertype A markeres eksempelvis med brun farge både hos 3M, Sundström, CleanAIR og STS. Ta gjerne kontakt med oss for hjelp med riktig filtervalg.

Gassfilter ABEK fra STSGassfilter ABEK fra STS
Gassfilter ABEK fra STS
Gassfilter ABEK fra SundströmGassfilter ABEK fra Sundström
Gassfilter ABEK fra Sundström

Hvor lenge varer et filter?

"Hvor lenge varer et filter?" er et spørsmål vi hører ofte. Det skulle gjerne vært et universelt og enkelt svar på dette, men slik er det dessverre ikke. Til det er det for mange (som oftest ukjente) faktorer i spill. Faktorer som påvirker filterets levetid er blant annet eksponeringstype- og mengde, temperatur, luktfuktighet, og pusten til brukeren.

Vi tilnærmer oss spørsmålet fra et sikkerhetsperspektiv, og lander noen enkle føringer for bruks- og levetid på filtre. 

Av overnevnte årsaker er det vanskelig å si hvor lenge et partikkelfilter vil vare. Når et slikt filter begynner å bli mettet, vil det bli tyngre å puste gjennom det. Ved bruk av viftesystem får dette redusert driftstid fordi det krever mer energi å suge luften gjennom et tett filter. Dette er et enkelt og tydelig signal om at det er på tide å skifte filter. Når det blir merkbart tyngre å puste gjennom filteret - er det på tide å bytte. Det kan være hensiktsmessig å benytte forfilter i tillegg til partikkelfilteret for å forlenge filterets levetid. 

Et gassfilter gir ikke like tydelige tegn om at det er mettet. Filteret vil ikke bli tyngre å puste gjennom selv når det er oppbrukt. Dersom gassen avgir lukt kan man imidlertid kjenne lukt/ smak hvis filteret er mettet. Ikke alle gasser/ damper lukter. Vit derfor alltid hvilke stoffer du eksponeres for - ved ukjent atmosfære skal trykkluft benyttes. Som tommelfingerregel kan vi si at gassfilteret skal skiftes ut før du kjenner lukt/ smak. For å få til dette kan du notere hvor lang tid det tok før du kjente lukt/ smak ved førstegangsbruk, for så å korte ned tiden noe til videre bruk. Husk at filterets levetid er noe helt annet enn lagringsholdbarheten.


Nedlastbar plakat med QR-kode 

Ved bruk av linken under kan du laste ned en PDF med QR-kode og henvisning til denne siden. Plakaten kan henges opp i nærheten av åndedrettsvern og pusteluftsutstyr, slik at ansatte kan være ekstra trygge i farlige omgivelser.


Filterguider fra våre leverandører


Viktig informasjon om bruk av filtermasker

Masker med filter kan gi god beskyttelse i mange situasjoner. Filtermasker fås som engangsmasker, hel- og halvmasker, samt i viftemotorer i batteridrevne åndedrettsvern. Et gassfilter beskytter dog ikke mot partikler, og et partikkelfilter beskytter ikke mot gass og damp. Likevel finnes flere arbeidsoperasjoner hvor partikler og gasser forekommer samtidig.

Eksempler er ved sprøyting av væsker, oppvarming av stoffer eller kondensering av gass/ damp. For å sikre god nok beskyttelse i slike tilfeller er det i de fleste åndedrettsvern mulig å kombinere partikkelfilter (støvfilter) og gassfilter. På denne måten utfyller beskyttelsene hverandre, og man kan fremdeles bruke filtermaske ved arbeid. 

 

Begrensninger

Det finnes likevel mangt et scenario hvor bruk av filtermaske ikke gir god nok beskyttelse, og hvor bruk av slike masker vil være direkte uvettig og farlig. Vi deler disse tilfellene i 4 kategorier:

 

 1. Fare for oksygenmangel
 2. Overstigning av IDLH-verdier
 3. Ukjent eller ustabil atmosfære
 4. Spesielt høy luftfuktighet

 

Dersom ett eller flere av disse tilfellene er gjeldende i din arbeidssituasjon skal alltid trykkluft benyttes.

I normal atmosfære er oksygeninnholdet 20,9%. Dersom dette synker til under 19,5% er det ingenting et filter kan gjøre for å beskytte deg mot farlig lave nivåer av oksygen. IDLH (Immediate Danger to Life and Health)-verdier representerer nivået hvor en eksponering for et farlig stoff utgjør umiddelbar fare for liv og helse. I slike tilfeller vil livet stå i fare dersom stoffet trenger gjennom filteret, eller dersom skjeggvekst eller andre faktorer gjør at masken ikke er 100% tett. I tilfellet med ukjent atmosfære kan man i prinsippet aldri være trygg på at et filter vil gi god nok beskyttelse. Høy luftfuktighet på sin side reduserer effektiviteten til filteret, og kan påvirke passform, pusteevne med mer. Det eneste åndedrettsvernet som ikke er avhengig av omkringliggende atmosfære er et trykkluftsystem med overtrykk. 

 

Andre viktige hensyn

 • Både kort og langt skjegg reduserer masketettheten. Dersom brukeren har skjegg skal ikke passive filtermasker benyttes, men heller vifteassistert åndedrettsvern eller friskluftsutstyr.
 • Fra Arbeidstilsynet: 

  Bruk av filtrerende åndedrettsvern der kun egen pustekraft presser lufta gjennom filteret (også kalt passivt åndedrettsvern) bør være kortvarig, da det fort blir ubehagelig å gå med denne type verneutstyr, og faren for feil bruk øker. Spesielt ved tungt arbeid og ved spesielle typer forurensinger bør bruk av denne type åndedrettsvern begrenses, for eksempel ved asbestsanering. Hvis arbeidet er planlagt å overstige én time, bør det fra starten av arbeidet brukes motorassistert eller lufttilført åndedrettsvern.

  Åndedrettsvern bør vanligvis ikke brukes mer enn totalt tre timer daglig. Selv om beskyttelseseffekten ikke reduseres ved utvidet bruk, er det alltid en belastning å bruke åndedrettsvern.

 • Vedlikehold i form av rengjøring, desinfeksjon og sjekk av åndedrettsvernets deler bør gjøres etter hver bruk. Oppbevaring skal skje i lufttett, lukket beholder.
 • Det finnes ikke gassfilter til alle typer gasser. Sjekk hvilken gass du er utsatt for i leverandørens filterguide. Dersom det ikke finnes filter til gassen, skal trykkluft benyttes.
 • Les bruksanvisningen for åndedrettsvernet før du tar utstyret i bruk.
 • Samme filtertype fra ulike produsenter kan gi noe ulik beskyttelse, grunnet forskjellig konstruksjon og produksjonsmåte. Partikkelfilter klassifiseres etter EN 143: 2000 (partikkelfilter) og EN 149: 2001 (filtrerende halvmasker mot faste og væskeformige partikler).

Åndedrettsvern fra A - Å

Vil du vite mer om filtrerende åndedrettsvern? Se vårt webinar om åndedrettsvern under.


Masketetthet

Like viktig som å velge riktig filter til ditt bruk, er det at masken sitter tett og godt på ansiktet. En maske i feil størrelse, skjeggvekst eller dårlig vedlikehold kan alle redusere beskyttelsesfaktoren betraktelig. 

Ved bruk av halvmaske kan du selv utføre en enkel tetthetstest ved å tildekke filteret med hånden og puste rolig inn til masken trykkes mot ansiktet. Hold så pusten i noen sekunder mens du kontrollerer at masken ikke lekker/ slipper inn luft. Noen masker har innebygget knapp for å utføre slike tester på enkelt vis.

For mer utfyllende og nøyaktige tester bistår SG Safety med masketetthetstesting på lokasjon og ved vårt hovedkontor på Forus. Les mer under.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.