Slik reagerer kroppen på oksygenmangel

Livsviktig i normale konsentrasjoner, brannfarlig ved høye konsentrasjoner og dødelig ved for lave konsentrasjoner. Oksygen er en livsviktig og lunefull gass som vi er helt avhengige av hver gang vi trekker pusten. 20,9% av atmosfæren består av oksygenet vi puster.

Farlige konsentrasjoner av oksygen er vanskelige å oppgage for det blåtte øyet fordi den ikke er synlig og heller ikke kan luktes. Uten gassvarsler vil ikke sansene våre oppfatte faren før kroppen reagerer. Fordi vurderingsevnen vår og evnen til å tenke logisk svekkes vil man også være ute av stand til å oppfatte symptomene og redde seg selv.

Mangel på oksygen kan oppstå i alle lukkede rom, og skyldes èn av to årsaker:

  • At andre gasser har fortrengt oksygenet ( f.eks. ved tilførsel av nitrogen eller CO2)
  • At kjemiske reaksjoner omdanner oksygen til andre stoffer (f.eks ved korrosjon/rust)

Vanlig luft inneholder 20,9 % oksygen. Dersom oksygennivået er under, 19,5 % må man benytte lufttilført åndedrettsvern. Filtermaske må aldri benyttes når oksygenkonsentrasjonen er under 19,5 %. Kroppens reaksjoner på oksygenmangel vil variere fra person til person og etter dagsform. Under er en oversikt over konsentrasjoner og reaksjonsmønstre.

I mange tilfeller benytter man CO2 for å fortrenge oksygen. Siden CO2 er tyngre enn luft, vil gassen synke mot det laveste nivået, og oksygenkonsentrasjonen vil da være lavere ved gulvet enn i pustehøyde i stående tilstand. Dersom oksygennivået er mellom 14 og 19 % i pustehøyden, vil en oppleve redusert koordineringsevne, og nedsatt vurderingsevne.

I praksis vil det si at man blir mer klossete, og samtidig vil ha vanskeligheter med å oppfatte at dette skyldes oksygenmangel. Dersom man snubler i et slikt tilfelle og faller, er det fare for at man blir liggende på gulvet. Oksygennivået på gulvnivå vil da være langt lavere, og ha langt mer skadelig effekt enn i stå-høyde. Videre vil man kunne føle seg skråsikker på enkle, logiske feilslutninger.

Oksygennivå og effekt på kroppen

20,9% Normalt oksygennivå
15-19% Redusert evne til å utføre arbeid, redusert koordinasjon
12-14% Tyngre å puste, høyere puls, problemer med persepsjon og koordinasjon, nedsatt vurderingsevne
8-11% Mental feiling, kvalme og oppkast, bevisstløshet
6-8% Dødelig innen 8 minutter
4-6% Koma innen 40 sekunder. Pusten stopper og død inntreffer innen kort tid

Måling av oksygennivå

En gassmåler er derfor livreddende og eneste måte å varsle om oksygenmangel. Varslere leveres fra den enkleste en-gassmåler til 4-gassmålere med pumpe. Ved mistanke om oksygenfattige omgivelser skal alltid trykkluft benyttes dersom mennesker skal oppholde seg der. 


Gassvarslere for oksygen

En gassmåler er derfor livreddende og eneste måte å varsle om oksygenmangel. Varslere leveres fra den enkleste en-gassmåler til 4-gassmålere med pumpe. Ved mistanke om oksygenfattige omgivelser skal alltid trykkluft benyttes dersom mennesker skal oppholde seg der. 

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.