Alenearbeid


Omfanget av alenearbeid øker innenfor stadig flere yrker og bransjer. Tiltak som er nødvendige for å forebygge og redusere eventuell risiko skal iverksettes, sier lovverket.

Arbeidstilsynet vektlegger at alenearbeid både øker sannsynligheten for at en ulykke inntreffer, og vil kunne forverre konsekvensene dersom en ulykke skjer når umiddelbar hjelp ikke er til stede.
Statistikk viser at 42 % av arbeidsdødsfallene skjer ved alenearbeid, som er spesielt utbredt i primærnæringene; jordbruk, skogbruk og fiske samt innen transport og lagring. Disse næringene ligger også på topp når det gjelder dødsulykker. Mellom 70 og 80 av ulykkene inntraff under alenearbeid.

Øker i mange bransjer

Når skip og rigger legges i opplag, fører det også til mer alenearbeid for personell som skal vedlikeholde og ivareta innretningene mens de ligger i opplag. Dette er bare noen av svært mange bransjer, som havbruk, oppdrett, kraftproduksjon med flere hvor medarbeidere jobber alene i miljøer hvor skadepotensialet og konsekvensene ved en ulykke kan være store.

Vold og ulykker

Når vi snakker om alenearbeid er det spesielt to faktorer som spiller inn. Faren for vold og trusler og muligheten for å tilkalle hjelp dersom ulykken skulle være ute.
G7 alarminstrumenter hjelper arbeidstakere med begge deler, og vil redusere den totale risikoen ved alenearbeid for arbeidstakeren.


Stille SOS-alarm gir mulighet for å tilkalle hjelp ved vold og trusler. De øvrige funksjonene i instrumentet vil sørge for å varsle vaktsentral dersom ulykken skulle være ute.
Ved fall, illebefinnende eller gasslekkasjer vil alarmen automatisk utløses og vaktsentralen vil varsles om hvor den ansatte befinner seg og hva som er årsaken til alarmen. Vakten kan ringe den ansatte og snakke direkte med vedkommende. Dersom den ansatte ikke svarer, kan vakten varsle alle kollegaer i nærheten direkte, eller tilkalle nødhjelp til nøyaktig GPS-lokasjon.


Uten direkteoverført alarm, vil man kunne lete i dagevis etter en savnet person. Med G7 online alarm leter man i minutter på nøyaktig GPS-posisjon.

G7 alenearbeidsalarm

 

Den bærbare gassmåleren fra Blackline Safety er et komplett sikkerhetssystem som langt overgår mulighetene du har med dagens konvensjonelle gassvarslere. G7 setter sikkerhet, gassmåling og kommunikasjon i sammenheng, og forandrer totalt måten vi tenker sikkerhet på.

G7 gassmåler alarm til alenearbeidG7 gassmåler alarm til alenearbeid

Skal risikovurderes

Å jobbe alene utgjør en større risiko dersom ulykken skulle være ulte. Alenearbeid skal derfor tas med som en faktor i arbeidsgivers risikovurdering av arbeidet. Det skal særlig legges vekt på at ansatte har mulighet til kommunikasjon med andre ansatte og mulighet for å tilkalle hjelp ved behov.

Kravet finnes i arbeidsmiljølovens paragraf 4-1 (3):
"Det skal vurderes om det er særlig risiko knyttet til alenearbeid i virksomheten. Tiltak som er nødvendig for å forebygge og redusere eventuell risiko ved alenearbeid skal iverksettes, slik at lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas."

G7 online alenearbeidsalarm er et tiltak som kan trygge arbeidsforholdene for personer som jobber alene. Ønsker du å vite mer om hvordan G7 kan gi redusert risiko i din bedrift, fyll inn kontaktskjemaet under.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.