Hva er VOC og hvorfor er det farlig?

VOC er en samlebetegnelse på gasser som kan være helseskadelige på kort sikt eller over tid. Hvis du skal jobbe i områder hvor det kan være VOC-gasser er det derfor viktig å ta forholdsregler for å sikre at du ikke får varige helseskader.

I denne artikkelen kan du lese mer om:

Hva er VOC
VOC i oljeindustrien
Hvorfor er VOC farlig
Hvor kan jeg bli eksponert for VOC
Hvordan tas VOC opp i kroppen
Forholdsregler for arbeid med VOC
Hvorfor VOC-måler i tillegg til 4-gass-måler?
Sensorer for VOC
Hvorfor er PID-sensor foretrukken for VOC?
Åndedrettsvern som beskytter mot VOC

VOC forklart på 2,5 minutter

Litt usikker på hva VOC egentlig er? Se William forklare VOC og farene det medfører på en enkel og lett forståelig måte.

Hva er VOC?

VOC står for Volatile Organic Compounds, eller flyktige organiske forbindelser på norsk. Disse forbindelsene er kjemiske stoffer som inneholder karbon og andre elementer, og som lett fordamper ved romtemperatur. VOC finnes i mange produkter som vi bruker i hverdagen, som for eksempel løsemidler, rengjøringsmidler, maling, lim og lakk. Noen VOC-gasser er uskadelige, mens andre kan være skadelige for menneskers helse og for miljøet. Det er derfor viktig å være bevisst på innholdet av VOC i produkter vi bruker, og å velge produkter med lavere nivåer av VOC når det er mulig.
Hvilke VOC-gasser er farligst for mennesker
Det er vanskelig å si hvilke VOC-gasser som er mest skadelig for mennesker, da dette avhenger av mange faktorer, som hvilke konsentrasjoner av gassen du utsettes for, hvordan gassen kommer inn i kroppen din (f.eks. innånding, hudkontakt eller svelging), hvor lang tid du utsettes for gassen, og din generelle helse. Noen VOC-gasser kan være svært skadelige, mens andre kan være mindre skadelige eller til og med uskadelige .

I mange industrier er benzen en av de VOC-gassene man er mest bekymret for, da denne VOC-gassen er svært kreftfremkallende.

 

Hvorfor er VOC farlig

Eksponering for VOC kan føre til ulike helseproblemer, avhengig av hvilken VOC man utsettes for og i hvilken konsentrasjon. Noen VOC-gasser kan irritere øynene, nesen og halsen, og kan også føre til hodepine og kvalme. Andre VOC-gasser kan gi mer alvorlige helseeffekter, som for eksempel astma og kreft.

Det er derfor viktig å være bevisst på eksponering for VOCs, og å ta forholdsregler for å redusere eksponeringen så mye som mulig.

VOC i oljeindustrien

Det finnes en rekke VOC-gasser som kan være farlige i oljeindustrien. Noen eksempler på VOC-gasser som kan være farlige i oljeindustrien inkluderer:

 

 • Benzen
 • Toulen
 • Xylen
 • Styren


Disse stoffene er aromatiske hydrokarboner og kan irritere øynene, huden og luftveiene og kan føre til hodepine og svimmelhet. Benzen er i tillegg svært kreftfremkallende og er derfor den VOC-gassen man har størst fokus på å detektere og beskytte mot.

Hvor kan jeg bli eksponert for VOC

Det er mange forskjellige steder og situasjoner hvor man kan bli eksponert for VOC. Noen steder og situasjoner der man kan være særlig utsatt for eksponering for VOC inkluderer:

Hjemme: Mange produkter som vi bruker i hverdagen, som for eksempel maling, lakk, rengjøringsmidler og løsemidler, kan inneholde VOC. Dette kan føre til økt eksponering for VOCs i hjemmet.
På jobb: Enkelte yrker, som for eksempel malere, kan involvere håndtering av produkter som inneholder VOC, noe som kan føre til økt eksponering for VOCs på jobben.
I innemiljøet: Dårlig luftkvalitet i innemiljøet kan føre til økt eksponering for VOC.
Ved bruk av kosmetikk og hudpleieprodukter: Noen kosmetikk- og hudpleieprodukter kan inneholde VOC, noe som kan føre til økt eksponering for VOC ved bruk av disse produktene.


Det er viktig å være bevisst på eksponering for VOC, og å ta forholdsregler for å redusere eksponeringen så mye som mulig, spesielt hvis man utsettes for høye konsentrasjoner av VOC over lengre tid.

Hvordan tas VOC opp i kroppen

VOCs kan trenges inn i kroppen på ulike måter, avhengig av hvilken VOC man utsettes for og hvilken rute den kommer inn i kroppen. De vanligste rutene for eksponering for VOC er innånding, hudkontakt og svelging.

Innånding: En person kan eksponeres for VOC ved å puste inn luft som inneholder VOC, for eksempel når man bruker produkter som inneholder VOCs, eller når man befinner seg i et lukket rom med forhøyede konsentrasjoner av VOC. Når VOCs innåndes, kan de komme inn i kroppen gjennom lungene og bli absorbert inn i blodet.
Hudkontakt: En person kan også eksponeres for VOC ved å ha hudkontakt med produkter som inneholder VOC, for eksempel kjemikalier. Når VOC kommer i kontakt med huden, kan de trenges inn i kroppen gjennom hudporene.
Svelging: En person kan også eksponeres for VOC ved å svelge produkter som inneholder VOC, for eksempel ved å drikke vann som er forurenset med VOC. Når VOC svelges, kan de bli absorbert inn i kroppen gjennom fordøyelsessystemet.

Sikkerhet ved arbeid med VOC

Det finnes en rekke forholdsregler du bør ta når du jobber med produkter som inneholder VOC:

 • Bruk godkjent verneutstyr som åndedrettsvern og vernebriller når du håndterer produkter som inneholder VOC.
 • Arbeid alltid i godt ventilerte områder, og sørg for at rommet du jobber i har god luftstrøm. Åpne vinduer og dører for å få ut VOC.
 • Bruk alltid en gassvarsler med PID/VOC-sensor for å overvåke konsentrasjonen av VOC.
 • Følg alltid produsentens instruksjoner for sikker håndtering av produkter som inneholder VOC.
 • Hvis du føler deg uvel eller opplever andre ubehagelige symptomer mens du jobber med produkter som inneholder VOC, bør du søke legehjelp og informere legen om at du har vært eksponert for VOC.

Hvorfor er det viktig å bruke VOC-sensor i tillegg til vanlig 4-gassmåling ved arbeid i lukket rom?

En VOC-måler er en spesiell type sensor som brukes til å måle helseskadelig VOC i luften.

En 4-gassmåler, er en type sensor som kan måle konsentrasjonen av fire ulike gasser i luften, som oftest karbonmonoksid (CO), oksygen (O2), hydrogensulfid (H2S) og brennbare gasser (LEL).

Selv om et område er klarert med 4-gassvarsler, kan det fremdeles være skadelig VOC i arbeidsatmosfæren.

4-gassvarsleren brukes til å klarere lukkede rom for umiddelbare farer som eksplosjon, forgiftning og kvelning. For å sikre at atmosfæren ikke er helseskadelig på lengre sikt, er det derimot viktig å også inkludere VOC i målingene.

VOC-sensor kan fås som enkeltstående instrument som brukes i tillegg til 4-gassmåleren. Den kan også fås ved å oppgradere til en 5-gassmåler. Da inkluderes VOC-sensoren i multigassmåleren.

Hvilken type sensorer finnes for VOC?

Det finnes ulike typer gassmålere som kan brukes til å måle VOCs, avhengig av hvilke VOC man ønsker å måle og hvilke formål målingen skal tjene. Noen gassmålere som kan brukes til å måle VOC inkluderer:

Absorpsjonsspektroskopi: Dette er en teknikk som bruker lysabsorpsjon for å måle konsentrasjonen av VOC i luften.
Gasskromatografi: Dette er en teknikk som bruker en kolonne fylt med absorberende materiale for å separere ulike gasser, slik at de kan måles hver for seg.
Fotoioniseringsdetektor (PID): Dette er en type sensor som bruker lys og elektrisk ladning for å måle konsentrasjonen av VOC i luften.
Elektrokjemisk sensor: Dette er en type sensor som bruker elektrisk ladning for å måle konsentrasjonen av VOC i luften.
Hvilken type gassmåler som er mest egnet avhenger av formålet med målingen, og hvilke VOC man ønsker å måle.  For måling og overvåking av VOC-konsentrasjoner ved arbeid med VOC eller i lukkede rom, anbefaler vi bruk av PID-måler.

 

 

Hvorfor er PID-sensor en foretrukken målemetode for VOC?

PID-målere har en rekke fordeler for måling av VOC:

 • De er raske og nøyaktige: PID-målere kan måle konsentrasjoner av VOC i luften på få sekunder, og kan gi nøyaktige målinger selv ved lave konsentrasjoner.
 • De har et bredt måleområde: PID-målere kan måle konsentrasjoner av VOC over et bredt område, fra noen ppb (deler per milliard) til tusenvis av ppm (deler per million).
 • De er enkle å bruke: PID-målere er brukervennlige og enkle å håndtere, noe som gjør dem velegnet for ulike formål.
 • De er robuste: PID-målere er laget av robuste materialer og kan tåle ulike forhold, slik at de kan brukes i ulike omgivelser.
 • De er lett tilgjengelige: PID-målere er lett tilgjengelige på markedet, og finnes i ulike prisklasser.

Måleinstrumenter for VOC

 • Personlig varsler: Cub er en enkeltstående PID-måler for personlig varsling av VOC. Dette er den mest brukte personlige varsleren for VOC på norsk sokkel. CUB egner seg til å varsle personer om farlige konsentrasjoner av VOC i pustesonen sin.
 • Måling og klarering av lukket rom: Multigassmålere kan også ha PID som en av sensorene i instrumentet. Poli og Ultra er robuste og solide måleinstrumenter med 5 sensorer. Disse instrumentene egner seg både for personlig varsling og for klarering av lukkede rom før entring. G7 er en multigassmåler som også er tilkoblet alarmsentral og varsler tredjepart dersom instrumentet går i alarm.
 • Kartlegging og yrkeshygieniske målinger: Tiger Select er et direktevisende og presist måleinstrument for VOC. Ved påvisning av VOC, kan man sette på et prøverør og få en spesifikk elektronisk måling av benzen.

Instrumenter med PID-sensor for deteksjon av VOC

Hvilket åndedrettsvern bør jeg benytte mot VOC-eksponering?

 

Ved arbeid med VOC er det viktig å benytte verneutstyr som gir god nok beskyttelse. Valg av åndedrettsvern avhenger av mange faktorer som type eksponering, konsentrasjon, luftfuktighet, temperatur, og varighet for arbeidet.

I noen tilfeller kan en maske med gassfilter være tilstrekkelig, mens i andre tilfeller må man ha lufttilført åndedrettsvern. Dersom arbeidet planlegges å vare mer enn en time, bør man som minimum benytte vifteassistert åndedrettsvern.

Gassfilter som beskytter mot VOC-gass, er A eller AX avhengig av kokepunkt. En filterguide vil hjelpe deg med å finne riktig filtertype. For å avgjøre om filter gir tilstrekkelig beskyttelse, må man foreta målinger og sjekke sikkerhetsdatablad for de stoffene man er eksponert for. 

VIKTIG!

Dersom man ikke har nok data eller dersom ett eller flere av kriteriene under er til stede, skal det ALLTID benyttes trykklufttilført åndedrettsvern:

 • Høy luftfuktighet
 • Ukjent atmosfære
 • Fare for oksygenmangel
 • Eksponering over IDLH-verdier

Trenger du hjelp til valg av åndedrettsvern, ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.