Kvikksølv - en svært giftig utfordring

Kvikksølv er en av våre mest skadelige miljøgifter. Fordi stoffet er så giftig, brukes kvikksølv i mindre grad enn tidligere. I petroleumsbransjen er det ikke uvanlig at det er kvikksølv i oljestrømmen, og at det legger seg som avleiringer inne i rør, eller trenger inn i stål. Arbeid på kvikksølvforurenset utstyr krever omfattende vernetiltak. På denne siden får du en kort introduksjon.


Hva er kvikksølv?

Kvikksølv er et kjemisk grunnstoff med symbol Hg og atomnummer 80. Grunnstoffets symbol er en forkortelse av hydrargyrum, etter hydr (vann) og argyros (sølv). Kvikksølv er det eneste metallet vi har som er flytende ved standard trykk og temperatur. Vi snakker ofte om 2 hovedformer for kvikksølv:

 

Metallisk kvikksølv

 • Ustabilt i nærheten av svovel og H2S. Danner kvikksølvsulfid.
 • Danner lett amalgamer med andre metaller som tinn, kobber, aluminium etc.
 • Kan akkumuleres i karbonstål.
 • Reagerer med sterke syrer.

 

Kvikksølvsulfid

 • Den dominerende formen for kvikksølv i naturen.
 • Blant de minst mobile og mest stabile former for kvikksølv.
 • Fast stoff med ekstremt lavt damptrykk ved normal romtemperatur.
 • Løseligheten i vann påvirkes lett av nærvær av H2S.
 • Når kvikksølvsulfid varmes opp (varmt arbeid; sveising, lodding etc.), vil kvikksølv frigis i form av metallisk (elementært) kvikksølv.

Hvordan påvirker kvikksølv kroppen?

Kvikksølvforgiftning kan være både akutt og kronisk. Eksponering for kvikksølvdamp kan føre til alvorlige problemer med sentralnervesystemet, inklusive psykotiske reaksjoner som delirium, hallusinasjoner, og tendenser til selvmordstanker.

Akutt kvikksølvforgiftning kan føre til brystsmerter, hoste, blodspytting, problemer med lungefunksjon, irritabilitet, opphisselse, blyghet og søvnløshet. Ved fortsatt eksponering utvikles en muskelskjelving som kan forverres til voldsomme muskelkramper.

Langtidseksponering av lavere konsentrasjoner kvikksølv har blitt forbundet med svakere symptomer som tretthet, irritabilitet, hukommelsessvikt, sterke drømmer og depresjon. 

Hvor finner vi kvikksølv?

På verdensbasis er naturlige kvikksølvforekomster vanligvis bundet i sinober (kvikksølvsulfid). Det røde fargepigmentet vermilion blir framstilt ved utvinning fra sinober. Sinober er meget giftig ved inntak eller innånding av støvet. Kvikksølvforgiftning kan også forårsakes av eksponering av vannløselige kvikksølvforbindelser (som kvikksølvklorid og metylkvikksølv), innånding av kvikksølvdamp, eller inntak av sjømat forurenset med kvikksølv. 

Kvikksølv er en naturlig forekommende "forurensning" fra oljereservoarer i oljeindustrien. Det forekommer i de fleste formasjoner på norsk sokkel, mest ved lavt innhold av H2S/ CO og høy temperatur og høyt trykk. Metallisk kvikksølv vil samles i de lave punktene i prosessområdet på grunn av høy vekt. Væskeutskillere, separatorer og avleiringer er spesielt utsatte for kvikksølv. Det viser seg at omfanget av kvikksølv er betydelig høyere enn tidligere antatt. Man bør derfor anta at alle produksjonsstrømmer i norsk petroleumsvirksomhet inneholder noe kvikksølv, og at kvikksølv over tid vil akkumuleres i prosessutstyr og avfall.

Kvikksølveksponering - Utsatte yrker og brukergrupper

 • Tannlegeassistenter (amalgam fra gamle fyllinger)
 • Offshorenæringen (alle som er i kontakt med oljestrømmen og utstyr som har vært i kontakt med råolje, gass eller produsert vann):
 1. Vedlikeholdsteknikere
 2. Prosessoperatører
 3. Rengjøringspersonell - utstyr/ avfallshåndtering
 4. Inspektører
 5. Entringsvakter
 6. Laboratoriepersonell

 

Gravide skal ikke utføre arbeidsoperasjoner som kan medføre eksponering for kvikksølv.

Grenseverdier for kvikksølv

 • Genseverdien er 20 mikrogram/ m3.
 • For offshore er grensen 12 mikrogram/ m3.

Karakteristikk og måleutstyr

Elementært kvikksølv kan vandre inn i utstyr av stål, for siden å svette ut som kvikksølvperler. Temperaturvariasjoner og trykk er faktorer som påvirker denne prosessen i stor grad. Kvikksølvsulfid er en avleiring, og er langt mer stabil enn metallisk (elementært) kvikksølv.

Når man skal jobbe med kvikksølv må man passe på følgende:

 

 • Unngå innånding av damp
 • Unngå hudkontakt
 • Unngå å spre kvikksølv rundt på arbeidsplassen

 

Det finnes ulike typer måleustyr for kvikksølv. Det brukes direktevisende instrumenter, filter for innsending til lab, indikatorrør eller urinanalyse for biologisk monitorering. SG Safety fører følgende måleinstrumenter for kvikksølv:

Våre måleinstrumenter


Valg av åndedrettsvern og verneutstyr for kvikksølv

Kategori VOC ppm Benzen ppm Kvikksølv ug/ m3 Åndedrettsvern Varighet Annet utstyr Kommentarer
Grønn < 2.5 < 0.05 < 1 Uten åndedrettsvern. Vurder ny måling hvert 120. min., eller ved endrede betingelser. Vanlig verneutstyrspakke - hansker jfr. hanskeguide/ tiltakskort. Arbeid uten åndedrettsvern forutsetter at måling er utført og at forhold som påvirker konsentrasjonen vurderes å være stabile. Nye målinger utføres ved endrede forhold.
Gul 2.5 - 100 0.05 - 0.5* Ikke egnet Halvmaske med ABEK1HgP3-filter og tettsittende vernebriller. Maks. 1 time Vanlig verneutstyrspakke (hvis nødvendig brukes kjemikaliedress Microchem 4000 og nitrilhansker) Personer med skjegg skal benytte alternativer til halvmaske (vifteassistert eller pusteluftsbasert åndedrettsvern).
 Oransje 100 - 250 0.5 - 2.5* 1 - 12 Helmaske med ABEK1HgP3-filter. Maks. 1 time Vanlig verneutstyrspakke  (hvis nødvendig brukes kjemikaliedress Microchem 4000 og nitrilhansker). Personer med skjegg skal benytte alternativer til helmaske (vifteassistert eller pusteluftbasert åndedrettsvern).
Rød 100 - 250 2.5 - 25* 1 - 12 Vifteassistert åndedrettsvern med ABEKHgP3-filter/ pusteluft med helmaske. Maks. 1 time Kjemikaliedress Microchem 4000, nitrilhansker og verneutstyrspakke med støvler. Forutsetter nytt filter i turboenheten. Filter skal byttes etter 15 timers bruk eller ved alarm fra vifteenheten.
Rød 250 - 1000 > 25* > 12 Pusteluft med helmaske. Uansett varighet Kjemikaliedress Microchem 4000 eller bedre. Nitrilhansker og verneutstyrspakke med støvler.  
Svart Entring ved grovrengjøring.     Pusteluft mde helmaske og separat pusteluftsreserve. Uansett varighet. Trellchem Super T-ET med integrerte støvler og hansker eller tilsvarende. Krever spesialopplært personell, SJA og minst 2 barrierer.
Lilla Varmt arbeid på hydrokarbonførende systemer.     Pusteluft med helmaske   Ved fare for kontakt med væsker skal nitrilhansker brukes på innsiden av sveisehansker. Ta kontakt med yrkeshygieniker ved varmt arbeid i kombinasjon med entring.

* Dersom det måles over 0.05 ppm benzen skal området sperres av. Alle er pålagt å bruke beskrevet verneutstyr innenfor sperringen (dette står også i arbeidstillatelsen). Områdetekniker beslutter om dette er oppfylt eller om annet verneutstyr må på plass. Hvis filtermaske blir brukt skal filter byttes jevnlig.

Åndedrettsvern for ulike konsentrasjoner


Konsentrasjonsnivå Åndedrettsvern
Kvikksølveksponering er mulig eller påvist under grenseverdi. Filtrerende halv- eller helmaske med kvikksølvfilter anbefales kun for korttidsoperasjoner < 1t. For lengre arbeidsoperasjoner anbefales å benytte vifteassistert utstyr av hensyn til komfort.
Kvikksølvkonsentrasjon over grenseverdi og opptil 10 x grenseverdi. Helmaske med trykkluft fra kompressor eller flaske. Helmaske med kvikksølvfilter kan brukes ved korttidsoperasjoner < 1t. Ved bruk av filtermaske må den være tilpasset den enkelte arbeidstaker, og tetthetstesting skal være utført (ref. retningslinje 133 fra Norsk olje og gass).
Kvikksølvkonsentrasjon over 10 x grenseverdi. Helmaske med trykkluft fra kompressor eller flaske.

Filter for kvikksølv

Et filter som filtrerer kvikksølv har benevnelse Hg. Et slikt filter har en maksimal brukstid på 50 timer. Kvikksølvfiltre skal oppbevares lukket og i lufttett beholder når de ikke er i bruk. Det vanligste kvikksølvfilteret er ABEK-Hg-P3 filter.

Vernebekledning for kvikksølv

Dekontaminering og håndtering av avfall


En dekontamineringsstasjon skal som et minimum inneholde:

 • Bærbare dekontamineringsenheter.
 • Støvelbad.
 • Verktøyrengjøringsstasjoner.
 • Støvsuger for flytende kvikksølv.

 

Alt kvikksølvholdig avfall skal behandles som spesialavfall med egne avfallskoder. Mottak og rengjøring skal gjøres i henhold til avtale med firma som har godkjenning til dette. Det gjelder både rengjøring av kvikksølvholdig utstyr som skal vedlikeholdes, og avfall til avhending. 

 

Kvikksølvholdig avfall kan være:

 • Vann fra steaming og vaskeoperasjoner, eller vann brukt til å skylle støvler etc. 
 • Kvikksølvforurenset, svart stål, aluminium eller andre metaller.
 • Verneutstyr og bekledning brukt ved håndtering av kvikksølv.
 • Isolasjon, kledning, brannbeskyttelse som kan inneholde kvikksølv.
 • Brukt kvikksølvabsorbent.
 • Slam og avleiringer i prosessutstyr.

Kurs og rådgivning

SG Safety holder kurs i arbeid med kvikksølvforurenset utstyr. Vi kan også hjelpe med risikovurderinger og med å skrive prosedyrer for arbeid med kvikksølvkontaminert utstyr. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

 

 

Spørsmål rundt kvikksølv?

Har du spørsmål om kvikksølveksponering, planlegging av prosjekter eller annet kvikksølv-relatert? Vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt på tlf: 952 28 022 eller e-post: wenche.beathe.svingen@sgsafety.no

 

Wenche Svingen - Sertifisert yrkeshygieniker


SG Safety - Trygghet i farlige omgivelser

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.