Mage og tarmplager for ansatte i vann- og avløpsetater


Opplever du diare og kvalme? Gjerne på kvelder, mandager eller rett etter ferie? Stoffer du utsettes for på jobben kan være årsaken.

Mage- og tarmproblemer er et av de vanligste symptomene på eksponering for personer som arbeider innen vann- og avløp. Mange merker plagene spesielt godt når de kommer tilbake til jobben etter et opphold. Mandager og oppstart etter ferier er ofte verst, og gjerne kvelder etter arbeidsdager med mer eksponering.

Norske studier viser at arbeidere som håndterer kloakkslam i renseanlegg, pumpestasjoner og ved kompostering er mest utsatt for disse plagene. Arbeidere rapporterer også om plager som luftveisirritasjoner, hoste og hodepine.
Samlet har gruppen høyere CRP (betennelsesnivå i kroppen) sammenlignet med andre yrkesgrupper. Dette gir ofte influensalignende symptomer, og mange går og «hangler» over lengre tid.

Slurv med verneutstyr

Farene ved arbeid i avløpsanlegg har lenge vært kjent, og de fleste kommuner har kommet langt i å tilrettelegge for riktig bruk av verneutstyr og måleutstyr. Brukes utstyret riktig, kan en jobbe trygt uten fare for helseplager.

Holdningene til bruk av verneutstyr er derimot svært varierende, og mange bruker ikke utstyret ofte nok. SG Safety har holdt holdningsskapende kurs og opplæring for mange kommuner de siste årene. Disse kommunene melder om stor forbedring i holdninger og økt bruk av utstyret.

To hovedfarer

Eksponeringen innen vann- og avløp kan deles inn i to hovedgrupper:

  • Biologisk eksponering
  • Kjemisk eksponering

 

Bakterier og virus

Biologisk eksponering er bakterier, virus parasitter og soppsporer som en kan komme i direkte kontakt med i forbindelse med avløpsvann.
Denne eksponeringen kan gi influensa-lignende symptomer, muskel- og leddsmerter, lungebetennelse, kronisk bronkitt, kols, redusert lungefunksjon og ikke minst mage- og tarmplager som diaré, kvalme og infeksjoner.
Hoste, og hodepine er vanlige plager som mange rapporterer om. Eksponeringen er høyest på anlegg med slambehandling.

Kjente og ukjente kjemikalier

Kjemisk eksponering kommer av gasser som dannes ved forråtnelse, og fra ulike kjemikalier som dumpes i avløpssystemet.
Forråtnelsesgassene er i hovedsak Karbondioksid, Metan, Ammoniakk og Hydrogensulfid. Disse gassene er kjente og lette å måle med en gassmåler. De ukjente gassene kommer av alt som dumpes i avløpssystemet av privatpersoner og industri. Dette gir en større utfordring med tanke på måling og beskyttelse.

Kan slå ut lenge etter

Eksponering har forskjellig latenstid. Det vil si at noen stoffer en utsettes for i dag, kan gi helseplager med en gang, mens andre først gir helseplager om 10-15 år. En stor utfordring spesielt knyttet til kjemisk eksponering, er små, gjentagende eksponeringer over tid som kan gi samme negative helseeffekter som et enkelt tilfelle av høy eksponering.

Det viktigste å huske på, er at slurv med riktig bruk av måle- og verneutstyr i dag, kan gi alvorlige helseplager og nedsatt livskvalitet senere i livet. Heldigvis vet vi i dag godt hvordan vi kan beskytte oss for å jobbe trygt i disse miljøene. Har du spørsmål om måling og beskyttelse for vann- og avløpsarbeid, så ta gjerne kontakt med oss.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.