Nødvendig utstyr for arbeid i tanker og trange rom


For å kunne utføre arbeid i tanker og trange rom på en trygg og sikker måte er riktig opplæring og utstyr to helt avgjørende faktorer. Her gir vi deg en kort gjennomgang av utstyret som må være på plass ved entringsarbeid.

tankentring person gassmålertankentring person gassmåler

Måleutstyr og personlig varsler

Ved arbeid i tanker, trengs to typer gassmålingsinstrumenter; måleinstrument med pumpe og personlig varslingsinstrument. I noen tilfeller kan ett og samme instrument gjøre begge jobbene.

Måleinstrumentet bør ha pumpe med tilkoblet slange som kan senkes ned i tanken for å foreta målinger i flere høyder. Avhengig av tankens tidligere innhold, bør en vurdere hvilke sensorer man trenger i måleinstrumentet. Man skal måle med minst 4 sensorer: O2, CO, H2S og LEL.

Når tanken er klarert, må personell som skal entre, ha på seg en personlig varsler som plasseres i pustesonen.

Dersom man skal entre uten friskluftsutstyr, anbefaler vi også å måle med PID-sensor for å påvise eventuelle helseskadelige stoffer.

Gassmålere

Pusteluftsutstyr

Riktig pusteluftsutstyr for personell inne i tanken er nødvendig. Friskluftstilført overtrykksutstyr kan brukes i alle tilfeller og gir beskyttelse uavhengig av atmotsfæren i tanken. Dersom en måler oskynennivå kontinuerlig og har kartlagt at annen eksponering ikke overstiger IDLH-verdier, kan også annet, filterbasert verneutstyr benyttes. Dette krever derimot en større grad av kartlegging og måling.

Entringsvakten må også ha nødvendig pusteluftsutyr tilgjengelig for å beskytte seg selv ved en eventuell hendelse. En Cen Paq er for eksempel veldig egnet til dette formålet.

Utstyr for trykkluft

Kommunikasjon

Kommunikasjonsutstyr melllom entringsvakt på utsiden av tanken og entringspersonell inne i tanken. Entringsvakten må også kunne tilkalle hjelp ved behov.

Verneutstyr

Når måleutstyr og pusteluftsutstyr er på plass, må man også sørge for at øvrig verneutstyr gir riktig beskyttelse mot den eksponeringen man utsetter for. Hansker, sko og kjemikaliedrakt må tåle de kjemikaliene de utsettes for.

Løfteutstyr

Dersom personell inne i tanken må hentes ut, må man ha nødvendig utstyr på plass. En fallsikringssele og tripod vil gjøre det mulig å heise ut vedkommende.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.