Sjekkliste for entring av lukket rom


Ved entring av lukkede rom, er det en rekke faremomenter som må sjekkes før arbeidet kan utføres sikkert. Skikkelig opplæring og gode prosedyrer er helt nødvendig. Vi gir deg en liten introduksjon, eller kanskje en oppfriskning for deg som arbeider med å utstede entringstillatelser for arbeid i lukket rom. 

Arbeid som skal utføres

Før en går i gang med å vurdere farene ved entring, må man vite hvilken type arbeid som skal utføres. Er det snakk om en inspeksjon? Skal tanken rengjøres, og innebærer dette for eksempel fare for statisk elektrisitet som følge av høytrykkspyling? Skal det utføres varmt arbeid? Typen arbeid som skal utføres har mye å si for risikovurderingen, og bør alltid ligge til grunn før en vurderer faremomenter og sikkerhetstiltak.

Tidligere innhold på tanken

Kunnskap om hva som tidligere har vært på tanken kan gi oss en god pekepinn på hva vi skal sjekke ved gassmåling. Har det vært nitrogen på tanken, vil det for eksempel være stor fare for oksygenmangel. Har tanken inneholdt brennbare væsker eller giftige gasser må vi ta hensyn til dette.

Faremomenter

De vanligste faremomentene ved entring er oksygenmangel, kjemisk eksponering, brann/eksplosjon, støy/vibrasjon, klemfare og fallfare.

Binding og isolering

Selv om andre har ansvar for at dette skal være gjort, sjekker man alltid tegninger før man kontrollerer fysisk at tanken er riktig isolert. Manglende isolering kan medføre farer som forgiftning, brann, eksplosjon og i noen tilfeller oversvømming og drukning.

Gassmåling

Tanken skal klareres av kompetent person før entring finner sted. Et entringssertifikat skal utstedes og henges godt synlig ved åpningen. Vær obs på at det også kan være nødvendig med flere målinger underveis i arbeidet.

Helsefare ved løsemidler/ flyktige organiske forbindelser (VOC)

Selv om man ikke får utslag på en vanlig 4-gass-måler, er det ikke dermed sagt at tanken er trygg å entre uten åndedrettsvern. Dersom tanken f-eks. har inneholdt diesel vil det være nødvendig med en PID-måler som sjekker om tanken inneholder VOC (helseskadelige stoffer).

Risikovurdering (SJA)

En risikovurdering, f.eks. sikker jobbanalyse skal alltid gjennomføres før entring av lukkede rom. Dette behøver ikke være komplisert, men man må ha tenkt gjennom hvilke farer man kan utsettes for, og hvordan man skal redusere disse.

Entringsvakt og kommunikasjon

Entringsvakten skal være beredt til å tilkalle hjelp dersom en situasjon oppstår, og må derfor ha løpende kommunikasjon med personell inne i tanken.

Sikkerhetstiltak

Ventilering er som regel alltid nødvendig. Andre sikkerhetstiltak er personlig gassmåler til alle som er i tanken + entringsvakt, kommunikasjon mellom utførende inne i tanken og entringsvakt, kontroll med tennkilder, personlig verneutstyr og belysning.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.