Verneutstyr for radioaktivitet

Radioaktiv stråling utgjør en fare for helse og miljø. Strålingen kan være en konsekvens av radioaktivt avfall eller atomhendelser. Under gir vi noen råd om verneutstyr beredskap, industriell bruk og sivil befolkning.

I Norge kommer radioaktivt avfall fra sykehus, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, olje- og gassindustri, gruvedrift og prosessindustri. Vi blir også eksponert for radioaktive stoffer fra andre steder i verden som kommer til Norge med vind og havstrømmer. Atomhendelser er en stor potensiell kilde til radioaktiv stråling. I Norge i dag er Tsjernobylulykken i 1986 fremdeles den største kilden til radioaktiv forurensing på grunn av den lange nedbrytingstiden.

Skadelige virkninger

Radioaktiv stråling kan føre til biologiske skader i celler og DNA og kan blant annet øre risikoen for kreft. Radioaktivt avfall og ståling bør derfor holdes så lav som mulig. Dersom en atomhendelse rammer oss, vil Kriseutvalget for atomberedskap komme med råd om hvordan vi best kan beskytte oss mot stråleskader.

På denne siden kan du lese deres råd om hvordan du kan beskytte deg ved atomhendelser.

Beskyttelse i flere steg

For arbeid med radioaktiv kilde eller radioaktivt avfall, må man følge strålevernforskriften

Under er noen forenklede punkter:

  • For arbeid med strålekilder, undersøk alltid først om det er mulig å substituere kilden og utføre arbeidet med en ikke-radioaktiv kilde.
  • Skaff deg nødvendig opplæring (kurs i strålevern)
  • Utfør risikovurdering og SJA. Vurder blant annet hvor stor avstand du bør ha til kilden, eksponeringstid, verneutstyr og skjerming, hvordan kan du bli eksponert og hvordan eksponeringen virker på kroppen.
  • Benytt verneutstyr som beskytter mot stråling. Åndedrettsvern, vernebriller, hansker, vernedress, skjerming med bly eller pleksiglass, plastbelagt underlag.
  • Bruk mest mulig engangsutstyr
  • Alt kontaminert utstyr behandles som radioaktivt avfall

Verneutstyr for innsatspersonell ved atomhendelser og tung industriell bruk

Vernedressen skal beskytte mot ytre eksponering. Vår anbefalte vernedress for innsatspersonell er AlphaTech 4000 modell 151-G02. Denne dressen har bestått over 200 kjemiske gjennomtrengningstester og er sertifisert som vernetøy mot radioaktiv forurensing (EN 1072-2). Dressen har mansjett, altså en gummitetning rundt ansiktet, for å gi god tetning ved bruk av helmaske.

Åndedrettsvernet skal beskytte mot intern eksponering, samt eksponering av ansikt og øyne/slimhinner. For innsatspersonell ved atomhendelser anbefaler vi helmasken CF02 med filteret NBC A2B2E2K2P3 thread( tilkopling) RD40x1/7. Benevnelsen NBC står for nuclear, biological and chemical. Dette filteret skal rense luften for nukleær, biologisk og kjemisk eksponering.

Verneutstyr for lettere eksponering

Alternativt har vernedressen AlphaTech 4000 modell 111 samme sertifisering som ovennevnte modell mot radioaktivt avfall. Denne modellen har derimot ikke påmontert mansjett.

For lettere eksponering kan P3 masker benyttes. Etter bruk skal alt utstyr dekontamineres. Det anbefales derfor å benytte mest mulig engangsutstyr. P3 halvmasker er derfor et godt alternativ. Her finnes det flere gode produkter tilgjengelig:

Ved eventuelle atomhendelser er det generelle rådet til befolkningen å holde seg innendørs. Dersom man må bevege seg utendørs, vil en P3-maske gi beskyttelse mot inhalering. Det er også viktig å vaske alle klær og dusje etterpå. Se råd til befolkningen fra DSA.

© 2022 SG Safety AS. All Rights Reserved.