Nytt regime for åndedrettsvern i Equinor


Equinor har laget et skjerpet kravet til bruk av åndedrettsvern, ARIS R-21938/R-108597 Krav til bruk av åndedrettsvern ved entring. Det betyr endringer i valg av type åndedrettsvern.


Målet med det nye kravet er at det skal være enkelt for arbeidstaker å velge rett åndedrettsvern som gir økt trygghet i arbeidssituasjonen og økt komfort. 

Turbo og halvmasker


I hovedsak er det to store endringer som gjør seg gjeldende:

1. Økt bruk av turbo

2. Ved moderat eksponering kan ikke hel- og halvmasker med filter brukes for arbeidsoperasjoner som varer lengre enn 15 minutter uten å dokumentere at en har bestått en tetthetstest.


Equinor uttaler nå at det beste er turbo som personlig verneutstyr, og begrunner dette med at en turbomaske med free flow er mer behagelig for brukeren og gir mindre fare for lekkasje enn filtermasker. Dette gir bedre kontroll på barrieren. Ved å velge turbo fremfor filtermasker (hel og halv) reduserer en også omfanget for tetthetstesting av åndedrettsvern.


Måleutstyr for valg av åndedrettsvern

I arbeidsatmosfærer hvor det er benzen tilstede, velges åndedrettsvern ut fra eksponeringsmålinger på VOC og Benzen. Dette er ikke nytt i Equinor, men det nye regimet har lagt inn færre valgmuligheter slik at det er lettere å velge rett åndedrettsvern. Det betyr at måleutstyr for VOC eller benzen blir nødvendig i alle arbeidssituasjoner hvor en skal bruke åndedrettsvern. I regimet er det anledning til å bare måle VOC i arbeidsatmosfære som inneholder benzen ved å dele på en faktor på 50 (2%) for laveste VOC-nivåene. En kan derfor benytte enten VOC-måleinstrument eller Benzen-måleinstrument for å velge riktig verneutstyr.
Ion Science CUB er det enkleste instrumentet for måling av VOC.


5-250 PPM VOC

Dersom en måler mer enn 2,5 PPM VOC, kan en benytte halv eller helmaske med filter dersom arbeidet ikke overstiger 15 minutter. Dersom en skal jobbe lengre enn dette, skal turbo benyttes. Dersom brukeren skal benytte filtermaske ved eksponering som varer mer enn 15 minutter, må brukeren også ha bestått tetthetstesting av åndedrettsvern med kvalifisert personell. Dette er en tjeneste Vestteknikk utfører både offshore for større grupper og ved timebestilling for enkeltpersoner i våre lokaler på Forus.

250-500 PPM VOC

Dersom en måler mellom 250 og 500 PPM VOC, kan en benytte turbomaske dersom arbeidet ikke overstiger 15 minutter. Dersom en skal jobbe lengre enn dette, skal en benytte pusteluft med helmaske.

500-1000 PPM VOC

Dersom en måler over 500 PPM VOC, skal en alltid benytte pusteluft med helmaske.

1000-2000 PPM VOC

Dersom en måler over 1000 PPM VOC skal en også benytte pusteluft med helmaske. Men da med tilleggskrav om pusteluftreserve, boble barrierer, SJA og spesialopplæring.
Dersom en måler over 2000 PPM VOC, skal arbeidet ikke utføres.
Dersom en har spesifikk benzen-måler tilgjengelig kan en også foreta valg av verneutstyr ut fra disse målingene. Se tabellen.

Andre måleinstrumenter

Kravet henviser også til andre typer forurensing hvor en bruker andre måleinstrumenter, som vanlige 4-gass-målere og utstyr for mer spesifikke målinger for benzen og kvikksølv.

Gassmålere for flere gasser

Innen multigassmålere («vanlige» målere med sensorer for O2, CO, H2S og LEL) er det per i dag ingen standard for valg av målere. Ulike installasjoner har valgt forskjellige målere.
SG Safety har de senere år levert måleren Multi Gas Clip fra Gas Clip Technologies til flere Equinor-installasjoner. Denne måleren skiller seg ut ved at den har hele to måneders batteritid mellom hver lading (mot ca. 18 timer for de fleste andre instrumenter). Dette har vist seg som et svært pålitelig og godt instrument som får svært gode tilbakemeldinger fra de installasjonene som har standardisert for dette.

Benzen

Equinor hadde tidligere standardisert på Draeger CMS som måleinstrument for benzen. Dette produktet finnes fremdeles på de fleste installasjoner. På grunn av miljøgifter er produktet derimot ikke lenger lovlig å produsere, og kan derfor ikke kjøpes nytt.
Equinor anbefaler derfor CUB fra Ion Science, som er en personlig varsler for VOC.
For spesifikk benzen-måling leverer SG Safety Tiger Select fra Ion Science som kan erstatte Draeger CMS. Dette instrumentet har vært utviklet og forbedret i gjennom flere år, og er et pålitelig og godt instrument.

Tiger gassmåler for benzenTiger gassmåler for benzen

Kvikksølv

Equinor har 2-3 Lumex-instrumenter for måling av kvikksølv. Disse oppbevares på land, og er store og følsomme for skader ved transport.
Mercury Tracker 3000 IP er et alternativt måleinstrument for kvikksølv.

Andre gasser

Selv om vi over har snakket mest om VOC-målinger, kan krav om helmasker også utløses av eksponering for andre gasser. Deriblant alarmene vi får på vanlige multigassmålere med O2, CO, H2S og LEL-sensor. Se krav under:

O2 - oksygen

Ved opphold i mulig oksygenfattig atmosfære SKAL O2-nivå måles med personbåren gassmåler i forkant og kontinuerlig under entringen.
Dersom måleren viser under 20,4% oksygen, skal helmaske med pusteluft benyttes. Dersom måleren viser under 19%, skal en i tillegg ha separat pusteluftreserve.

CO - karbonmonoksid

Dersom en måler over 15 PPM CO, skal helmaske med pusteluft benyttes. Hvis eksponeringen overstiger 120 PPM, skal en i tillegg ha separat pusteluftreserve.

LEL - brennbare gasser

Dersom en får utslag på LEL (over 0%) skal en benytte helmaske med pusteluft. Hvis målingen er over 10 % LEL, skal en i tillegg ha separat pusteluftreserve. Dersom målingen viser over 20 % LEL, skal ikke arbeidet utføres.

H2S - hydrogensulfid

Valg av åndedrettsvern ved H2S-eksponering er avhengig av konsentrasjon og brukstid, akkurat som for benzene. For full oversikt, se Equinors krav til verneutstyr.

Vedlikehold av turbo

Equinor og de fleste andre operatørselskaper har valgt Sundstrøm som standard for turbomasker og tilhørende vifteenhet. Disse skal kontrolleres årlig. Dersom kontrollen gjennomføres hos et Sundstrøm sertifisert serviceverksted gir produsenten ett års forlenget garanti i inntil 3 år. SG Safety er ett av to sertifiserte serviceverksted i Norge.

Vi håper denne informasjonen er til nytte for alle som skal utføre arbeid hvor Equinor er operatør. Har du spørsmål, så nøl ikke med å ta kontakt med oss på post@sgsafety.no eller 51 95 96 00.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.