Verneutstyr for radioaktivitet


Radioaktiv stråling utgjør en fare for helse og miljø. Strålingen kan være en konsekvens av radioaktivt avfall eller fra atomhendelser. Under gir vi noen råd om verneutstyr-beredskap, industriell bruk og sivil befolkning.

Skadelige virkninger

Radioaktiv stråling kan føre til biologiske skader i celler og DNA og kan blant annet øre risikoen for kreft. Radioaktivt avfall og ståling bør derfor holdes så lav som mulig. Dersom en atomhendelse rammer oss, vil Kriseutvalget for atomberedskap komme med råd om hvordan vi best kan beskytte oss mot stråleskader.

denne siden kan du lese deres råd om hvordan du kan beskytte deg ved atomhendelser.

Beskyttelse i flere steg

For arbeid med radioaktive kilder eller avfall, må man følge stålevernforskriften.

Under er noen forenklede punkter:

For arbeid med strålekilder skal det alltid først undersøkes om det er mulig å substituere kilden med ikke-radioaktiv kilde.

Skaff deg nødvendig opplæring (kurs i strålevern).

Utfør risikovurdering og SJA. Vurder hvor stor avstand du skal ha til kilden, eksponeringstid, verneutstyr, skjerming, hvordan du kan bli eksponert - og hvordan eksponering virker på kroppen.
Benytt verneutstyr som beskytter mot stråling. Åndedrettsvern, vernebriller, hansker, vernedress, skjerming med bly eller pleksiglass, plastbelagt underlag.
Bruk mest mulig engangsutstyr.
Alt kontaminert utstyr skal behandles som radioaktivt avfall.

Verneutstyr for innsatspersonell ved atomhendelser

 

Vernedress 4000 151 

Vernedressen skal beskytte mot ytre eksponering. Vår anbefalte vernedress for innsatspersonell er AlphaTech 4000 modell 151. Denne dressen har bestått over 200 kjemiske gjennomtrengningstester og er sertifisert som vernetøy mot radioaktiv forurensing (EN 1072-2). Dressen har mansjett, altså en gummitetning rundt ansiktet, for å gi god tetning ved bruk av helmaske.


 

Maske og filter

Åndedrettsvernet skal beskytte mot intern eksponering, samt eksponering av ansikt og øyne/slimhinner. For innsatspersonell ved atomhendelser anbefaler vi helmasken CF02 med filteret NBC A2B2E2K2P3 thread (tilkopling) RD 40 x 1/7. Benevnelsen NBC står for nuclear, biological and chemical. Dette filteret skal rense luften for nukleær, biologisk og kjemisk eksponering.


Verneutstyr for lettere eksponering

 

Vernedress 4000 111

 

Dette alternativet til vernedressen over har samme sertifisering mot radioaktivt avfall.

AlphaTec 4000 111 har derimot ikke påmontert mansjett.

 

Maske og filter

For lettere eksponering kan P3-masker benyttes. Etter bruk er det viktig å huske på at alt utstyr skal dekontamineres. Det anbefales derfor å benytte mest mulig engangsutstyr. P3 halvmasker er derfor et godt alternativ. Her finnes det flere gode alternativer.


Ved eventuelle atomhendelser er det generelle rådet til befolkningen å holde seg innendørs. Dersom man må bevege seg utendørs vil en P3-maske gi beskyttelse mot inhalering. Det er også viktig å vaske alle klær og å dusje etter bruk/ eksponering. Se råd til befolkningen fra DSA under.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.