Verneutstyr for arbeid på kjøleanlegg


Ved arbeid på kjøleanlegg medfører eksponeringsrisiko for F-gasser, Ammoniakk og CO2. Slik velger du riktig utstyr for å kunne jobbe sikkert med riktig bruk av verneutstyr.

Arbeid med installasjon og vedlikehold av kjøleanlegg medfører en helsefare. Fylling og lodding kan gi lekkasjer av F-gasser, ammoniakk eller CO2. Med riktig varslings- og verneutstyr kan man jobbe trygt med kjøleanlegg uten helsefare.

F-gasser

F-gasser benyttes i de fleste mindre kjøleanlegg, og vil fortrenge oksygenet i rommet ved lekkasje. Flytende gass kan gi frostskader på huden, og hansker er derfor viktig. Dampen fra flytende LPG er tyngre enn luft, og vil legge seg langs bakken. F-gasser fortrenger luft og oksygenmangel kan være en fare ved lekkasje. ABE-filter beskytter mot F-gasser, men gir ikke beskyttelse mot oksygenmangel.

Ammoniakk

Ammoniakk benyttes i en del større kjøleanlegg. Ammoniakk er en giftig, fargeløs gass som blir tilsatt lukt for at den skal oppdages tidlig. Ammoniakk påvirker slimhinnene og vil svi i øynene. Briller eller åndedrettsvern som også beskytter øynene er derfor nødvendig. Åndedrettsvern med filtertype K vil beskytte mot konsentrasjoner av ammoniakk under 300 ppm.


Karbondioksid

CO2 benyttes i en del nyere kjøleanlegg. Gassen vil gi tretthet, hodepine. Ved lekkasjer og høyere konsentrasjoner vil den fortrenge oksygen. Dette vil igjen føre til oksynegmangel. Ved høye CO2-nivåer må rommet ventileres eller man må jobbe med trykklufttilført åndedrettsvern.

Oksygenmangel

Felles for alle kjølemediene er at en gasslekkasje vil funne føre til oksygenmangel. Oksyngenmangel lukter ikke og vil påvirke hjernens evne til å ta beslutninger. Det er derfor vanskelig å oppdage at man er utsatt for oksygenmangel før det er for sent. I verste fall kan det ende med bevisstløshet og død. En gassvarsler er derfor den eneste pålitelige måten å beskytte seg mot oksygenmangel på. Gassvarsler plassert i pustesonen skal benyttes i alle områder hvor oksygenmangel kan oppstå.

Ventilering

Ved påvisning av lite oksygen eller giftige gasser, må rommet ventileres før arbeidet kan utføres. En enkel måte å gjøre dette på, er med en mobil ventilator slik som f.eks. Allegro-viften. Den kan blåse eller suge ut liften, og vil skifte ut over 800 kubikk luft per time.

Verneutstyr

De ulike kjølegassene krever noe ulikt verneutstyr, men med riktig valg, kan man ha ett utstyrssett som dekker alle behov.

Velg åndedrettsvern med helmaske og ABEK-filter for å dekke de fleste farer bortsett fra oksygenmangel. En gassvarsler med oksygensensor er derfor et helt nødvendig tillegg. Hansker er også viktig for å beskytte mot frostskader og hudplager. Med disse 3 produktene, er man godt beskyttet for å kunne jobbe trygt med vedlikehold av kuldeanlegg.

Webinar om HMS ved arbeid i kjøleanlegg

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.