130.000 har fått kols av jobben

Tilfeller av lungesykdommen oppdages i nye yrkesgrupper av Arbeidstilsynet. Mer forskning og informasjon må til for å forebygge kols i arbeidslivet.


Støv, gass, damp, røyk og partikler fra kjemikalier og andre stoffer gir større helseskade i form av kols enn forskerne hittil har trodd. I dag er rundt en tredel av de nesten 400.000 som er rammet av den alvorlige lungesykdommen kols i Norge, blitt syke av ting de er utsatt for på jobb, såkalt yrkesrelatert kols. Dette er basert på tall fra Hordalandsundersøkelsen, skriver Dagsavisen.

Ikke bare er dette omfanget langt større enn forskerne har trodd - utbredelsen av kols øker også mye raskere enn forventet.

Frisør, baker, renholder, bonde

- Vi har alltid forklart kols med røyking, og det er fortsatt den viktigste årsaken til kols. Men vi ser nå at stadig flere grener av yrkeslivet har belastninger som har stor betydning for utvikling av kols, og en mye større betydning enn vi lenge har trodd, sier Olav Kåre Refvem, lungespesialist og tidligere leder av
Nasjonalt Kolsråd.

Han mener det nå er behov for en mye bredere oppmerksomhet rundt yrkesrelatert kols. At smelteverk, metallindustri, gruve- og tunnelarbeid har vært utsatt, har vært kjent en stund. Også i asfaltbransjen har erkjennelsen av sammenhengen mellom skadelige avgasser og kols, vært et hett tema.

Men også yrker som frisør, baker, renholder og bonde, viser seg å innebære økt risiko for kols. Arbeidstilsynet oppdager årlig mellom 2.000 og 3.000 nye tilfeller av arbeidsrelatert kols. Samtidig dør rundt 200 personer hvert år av det samme. Det er fire til fem ganger så mange som omkommer i arbeidsulykker.

Astma også årsak

Etter hørselskader er sykdommer i åndedrettet den vanligste skaden arbeidstilsynet får melding om. Og I følge Refvem er det mange som har kols uten å vite om det. Men det er også andre faktorer enn yrkeslivet som kan være en årsak til kols. I tillegg til røyking kan astma, gener og andre miljøfaktorer spille inn. Men dette har vi for lite kunnskap om sier Refvem.

Forhindres, men ikke helbredes

- Vi har alltid forklart kols med røyking, og det er fortsatt den viktigste årsaken til kols. Men vi ser nå at stadig flere grener av yrkeslivet har belastninger som har stor betydning for utvikling av kols, og en mye større betydning enn vi lenge har trodd, sier Olav Kåre Refvem, lungespesialist og tidligere leder av
Nasjonalt Kolsråd.

Han mener det nå er behov for en mye bredere oppmerksomhet rundt yrkesrelatert kols. At smelteverk, metallindustri, gruve- og tunnelarbeid har vært utsatt, har vært kjent en stund. Også i asfaltbransjen har erkjennelsen av sammenhengen mellom skadelige avgasser og kols, vært et hett tema.

Men også yrker som frisør, baker, renholder og bonde, viser seg å innebære økt risiko for kols. Arbeidstilsynet oppdager årlig mellom 2.000 og 3.000 nye tilfeller av arbeidsrelatert kols. Samtidig dør rundt 200 personer hvert år av det samme. Det er fire til fem ganger så mange som omkommer i arbeidsulykker.

Bønder er spesielt utsatt

Les også vår artikkel om arbeidsrelatert kreft.


Gasser i fjøs og gjødselkjellere

Andre gasser som kan utgjøre helserisiko i gjødselkjellere er metan (CH4), ammoniakk (NH3) og karbondioksid (CO2).

Primære farer som følger av arbeid med husdyrgjødsel er giftighet, oksygenmangel og eksplosjonsfare.

Størst fare ved røring

Disse gassene har tyngder som skiller seg fra luft, og vil dermed synke eller stige i et lukket rom. I en vindstille gjødselkjeller vil gassene bevege seg når bonden starter å sirkulere kumøkk. Røring og pumping av gjødsel er den største kilden til gass-ulykker, men ulykke kan også skje ved inspeksjon.


Gassvarslere redder liv

Arbeidstilsynet oppfordrer til bruk av prosedyre for sikker jobbanalyse (SJA) i forkant av arbeidet.

SG Safety har jobbet med gassmåling- og sikring av mennesker i utsatte miljøer i over 30 år, og tilbyr produkter og opplæring for håndtering av gass i lukkede rom. Gassmåling og pusteluft er våre kjerneområder - og er det risiko for farlig gass der du jobber, bistår vi deg. Vi har egne gassmålere for H2S (lenke), men også multi-gassmålere som varsler om flere gasser i sanntid (lenke). Hos oss kan du også leie utstyr til gassmåling.

Gassmålere for H2S og andre giftige gasser

Vil du leie gassmåler hos oss?

Mange bønder har kun behov for gassvarsler et par ganger i året. I slike tilfeller kan det være en god løsning å leie gassvarsler for en kortere periode. Vi leier ut alle typer gassvarslere til ulike formål. Varslerne leveres ferdig kalibrerte og klare til bruk.

Forespørsel om leie

Mer informasjon om H2S

For mer informasjon om hydrogensulfid i ulike bransjer og helsefarer, les gjerne vår hovedartikkel om H2S.

NLR-HMS og Helse Norge presenterer følgende generelle tiltak for å forhindre ulykke

  • Rør forsiktig. Nytt utstyr kan føre til at effekten øker slik at omrøringen blir kraftigere og faren for gassulykke øker.
  • Dersom det er mulig bør omrøring foretas når det ikke er dyr i husdyrrommet.
  • Sørg for skikkelig lufting i husdyrrom.
  • Unngå om mulig å røre i stille eller tungt vær.
  • Pass på at ingen oppholder seg i fjøset under røring/ tømming. NB! Barn.
  • Pass på at ventilasjonsvifter ikke trekker luft fra pumpegropa inn i rommet.
© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.