H2S giftig gass


H2S er er av de giftigste og mest fryktede gassene i mange næringer. På denne siden har vi samlet viktig informasjon om H2S og en rekke linker til sider som kan hjelpe deg.

Har det blitt påvist, eller er mistanke om hydrogensulfid (H2S) der mennesker skal jobbe, er det kritisk at personellet har riktig kunnskap og utstyr. H2S er en lumsk gass med egenskaper som gjør den vanskelig å oppdage uten måleinstrumenter. Manglende tiltak i møte med H2S-gass gjør at vi kan peke på flere alvorlige ulykker i ulike bransjer de senere årene.
 

H2S-utfordringer i mange bransjer

Hydrogensulfid er en kjent fare i mange bransjer. Klikk gjerne videre på artiklene under som tar for seg H2S-utfordringer i henholdsvis oljebransjen, landbruk og oppdrettsbransjen.


Gasser i fjøs og gjødselkjellere

Andre gasser som kan utgjøre helserisiko i gjødselkjellere er metan (CH4), ammoniakk (NH3) og karbondioksid (CO2).

Primære farer som følger av arbeid med husdyrgjødsel er giftighet, oksygenmangel og eksplosjonsfare.

Størst fare ved røring

Disse gassene har tyngder som skiller seg fra luft, og vil dermed synke eller stige i et lukket rom. I en vindstille gjødselkjeller vil gassene bevege seg når bonden starter å sirkulere kumøkk. Røring og pumping av gjødsel er den største kilden til gass-ulykker, men ulykke kan også skje ved inspeksjon.


Farlig for mennesker og dyr

Når organisk materiale råtner uten at det er luft til stede kan H2S dannes. Oljebrønner, tanker, kloakkanlegg og gjødselkjellere er dermed typiske ynglesteder for H2S. Gassen er tyngre enn luft, og legger seg mot bakken – men spres lett av vind. Både mennesker og dyr har omkommet kort tid etter entring av lukkede områder som inneholder H2S. Ved lave konsentrasjoner er det mulig å lukte gassen som «råtne egg», men i konsentrasjoner mellom 20-200 ppm lammes luktesansen, og gassen er da både usynlig og «luktfri».

For bonden i artikkelen under skilte det lite mellom liv og død.

Forholdsregler som ivaretar sikkerheten

Ved arbeid i områder hvor H2S kan oppstå, er det viktig å følge gode prosedyrer. Forekomst av H2S er spesielt forbundet med lukkede rom, og for disse jobbene må man ha gode rutiner og prosedyrer på plass. Vi har laget en sjekkliste som sikrer at du har tatt hensyn til de viktigste forholdene ved entring av lukket rom.


Kunnskap og trygghet

Opplæring

Vi i SG Safety jobber kontinuerlig med opplysning og opplæring om kunnskap og verneutstyr for H2S-beredskap. Vi har over 30 års erfaring på feltet, med erfarne kursholdere og serviceteknikere. Ved mistanke om H2S er det essensielt at riktige forhåndsregler blir tatt. Les mer om våre H2S-kurs her.


Verneutstyr for H2S

Gassvarsling for H2S

Ettersom luktesansen lammes tidlig, er det svært viktig å bruke gassvarsler når man oppholder seg i områder hvor det kan oppstå H2S. Gassmåleren varsler med lyd- og lys så snart grenseverdien er oversteget. Forskrift om tiltaks- og grenseverdier i Norge gjør klart at konsentrasjonen ikke må overskride 10 ppm på noe tidspunkt.

Fluktapparater for H2S

Vi i SG Safety jobber kontinuerlig med opplysning og opplæring om kunnskap og verneutstyr for H2S-beredskap. Vi har over 30 års erfaring på feltet, med erfarne kursholdere og serviceteknikere.

Ved mistanke om H2S er det essensielt at riktige forhåndsregler blir tatt. Les mer om våre H2S-kurs her.

Åndedrettsvern for H2S

Dersom du skal arbeide i et område hvor det er eller kan være H2S, må du ha egnet åndedrettsvern for områder med H2S. Med dette utstyret kan du fortsette å arbeide selv om du får utslag på gassvarsler. Åndedrettsvernet må være av typen friskluftsutstyr med overtrykk. I møte med H2S-gass gir ikke maske med filter god nok beskyttelse.

Åndedrettsvern må alltid benyttes ved berging av noen som besvimer ved entring. Dersom man går ned i en kum for å hjelpe, men ikke er beskyttet, er risikoen stor for at man selv mister bevisstheten. Tung pust etterfulgt av bevisstløshet kan oppstå så raskt at en ikke merker det selv. Instinktet til å hjelpe noen i nød kan derfor føre til flere skadde, heller enn færre skadde, om ikke riktig verneutstyr blir brukt.

Vil du leie gassmåler hos oss?

Mange har kun behov for gassvarsler og åndedrettsvern et par ganger i året. I slike tilfeller kan det være en god løsning å leie verneutstyr for H2S for en kortere periode. Vi leier ut alle typer gassvarslere og pusteluftsløsninger til ulike formål. Varslerne leveres ferdig kalibrerte og klare til bruk.

Forespørsel om leie

H2S-beredskap

For mer informasjon om hydrogensulfid i ulike bransjer og helsefarer, les gjerne vår hovedartikkel om H2S.

Gassmålere for H2S og andre giftige gasser

Fluktapparater for H2S

Åndedrettsvern for H2S

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.