H2S-gass i landbruket

H2S, også kalt gjødselgass, utgjør en stor fare for bønder. Vi gir deg informasjon om hvordan du sikrer deg mot denne svært giftige gassen.

Husdyrgjødsel utskiller gass som er giftig for både mennesker og dyr. Når gjødselen er innestengt i gjødselkjellere hoper gasser som H2S seg opp i giftige mengder.

Bønder er spesielt utsatt

Hver vår skjer det ulykker i landbruket på grunn av H2S. Gassen rammer nervesystemet, og i høye konsentrasjoner kan respirasjonssvikt oppstå i løpet av 1-2 åndedrag. Besvimelse med døden til følge kan da skje – og har skjedd både mennesker og dyr. Slike ulykker kan oppstå selv før den utsatte merker at noe er galt, i løpet av svært kort tid.

H2S-gass har en skummel egenskap; den lammer luktesansen ved høye konsentrasjoner. Da den også er usynlig, blir det naturligvis svært vanskelig å oppdage uten måleinstrumenter. Ved lave konsentrasjoner lukter H2S av «råttent egg», men kan likevel være vanskelig å sanse kombinert med lukten av kumøkk. Vi anbefaler derfor gassmåler som vil varsle om fare så snart grenseverdien overstiges. Med riktig utstyr og bruk ville mange av ulykkene blitt avverget.


Gasser i fjøs og gjødselkjellere

Andre gasser som kan utgjøre helserisiko i gjødselkjellere er metan (CH4), ammoniakk (NH3) og karbondioksid (CO2).

Primære farer som følger av arbeid med husdyrgjødsel er giftighet, oksygenmangel og eksplosjonsfare.

Størst fare ved røring

Disse gassene har tyngder som skiller seg fra luft, og vil dermed synke eller stige i et lukket rom. I en vindstille gjødselkjeller vil gassene bevege seg når bonden starter å sirkulere kumøkk. Røring og pumping av gjødsel er den største kilden til gass-ulykker, men ulykke kan også skje ved inspeksjon.


Gassvarslere redder liv

Arbeidstilsynet oppfordrer til bruk av prosedyre for sikker jobbanalyse (SJA) i forkant av arbeidet.

SG Safety har jobbet med gassmåling- og sikring av mennesker i utsatte miljøer i over 30 år, og tilbyr produkter og opplæring for håndtering av gass i lukkede rom. Gassmåling og pusteluft er våre kjerneområder - og er det risiko for farlig gass der du jobber, bistår vi deg. Vi har egne gassmålere for H2S (lenke), men også multi-gassmålere som varsler om flere gasser i sanntid (lenke). Hos oss kan du også leie utstyr til gassmåling.

Gassmålere for H2S og andre giftige gasser

Vil du leie gassmåler hos oss?

Mange bønder har kun behov for gassvarsler et par ganger i året. I slike tilfeller kan det være en god løsning å leie gassvarsler for en kortere periode. Vi leier ut alle typer gassvarslere til ulike formål. Varslerne leveres ferdig kalibrerte og klare til bruk.

Forespørsel om leie

Mer informasjon om H2S

For mer informasjon om hydrogensulfid i ulike bransjer og helsefarer, les gjerne vår hovedartikkel om H2S.

NLR-HMS og Helse Norge presenterer følgende generelle tiltak for å forhindre ulykke

  • Rør forsiktig. Nytt utstyr kan føre til at effekten øker slik at omrøringen blir kraftigere og faren for gassulykke øker.
  • Dersom det er mulig bør omrøring foretas når det ikke er dyr i husdyrrommet.
  • Sørg for skikkelig lufting i husdyrrom.
  • Unngå om mulig å røre i stille eller tungt vær.
  • Pass på at ingen oppholder seg i fjøset under røring/ tømming. NB! Barn.
  • Pass på at ventilasjonsvifter ikke trekker luft fra pumpegropa inn i rommet.
© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.