HMSK i SG Safety


Vårt øverste mål er "Ingen åndedretts-, gassforgiftnings- eller brannskader på personell eller eiendeler hos våre kunder. Visjonen vår er "Trygghet i farlige omgivelser".

Med et slikt mål og en slik visjon sier det seg selv at vi må ha rett fokus. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Våre ansatte får opplæring i sine roller, og har gode prosesser, rutiner og sjekklister på plass for å sikre at arbeider vi utfører er i henhold til lover og forskrifter, samt gjeldende standarder og eventuelle tilleggskrav fra våre interessepartnere.

Kvalitet i alle ledd

SG Safety har siden 2004 vært sertifisert i henhold til ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitetsstyring.

Vi stiller strenge krav til våre leverandører igjennom leverandøroppfølging, målinger og revisjoner. Dette gjør vi for å sikre hele verdikjeden - fra produksjon til sluttkunde.

HMS

Med mål om null personskader, understøttet av et gode rutiner og risikovurderinger, og ansatte som har riktig fokus, etterlever vi lover og forskrifter og krav fra våre interesseparter.

Ytre miljø

Det meste av restene etter driften vår (inkludert avfall, metallbeholdere, pulver og skum) blir resirkulert eller brukt på ny. Resten blir avhendet i henhold til lover og forskrifter. Gjennom vårt medlemskap i Renas AS, Batteri retur og Grønt Punkt tar vi ansvar for miljøet ved at vi bidrar til å finansiere returordning for emballasje, elektronikk og batteriavfall.

Vi er sertifisert av følgende organer

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.