Verneutstyr for Diisocyanater

Diisocyanater

Diisocyanater finnes i mange produkter, som lakk, lim og fugemasse, og kan gi alvorlige helseskader selv ved små mengder. I august 2023 fikk vi nye krav til opplæring for alle som skal arbeide med diisocyanater. Hovedprinsippet er at diisocyanater aldri skal komme i kontakt med kroppen, verken via innånding, svelging eller hud.  

Er du i kontakt med diisocyanater i din arbeidshverdag, bør du sette deg godt inn i stoffet på denne siden og ta nødvendige forholdsregler. Isocyanater kan være svært helseskadelige, selv i lave konsentrasjoner, og plagene kan være livsvarige. Alle som jobber med diisocyanater skal ha kurs i forsvarlig bruk. Din arbeidsgiver er pliktig i å gjøre nødvendige sikkerhetstiltak og gjøre egnet verneutstyr tilgjengelig. Du som arbeidstaker har også et stort ansvar for egen helse ved å bruke verneutstyret og ikke slurve. Det vil ha stor betydning for din helse senere i livet.

 

Eksempler på arbeid med risiko for eksponering

 

·         Billakkering

·         Overflatebehandling med plastholdig maling eller lakk

·         Møbelproduksjon

·         Sveising, lodding og skjæring av overflatebehandlet metall

·         Produksjon og omarbeiding av uretanskumplast

·         Herding av polyester, polyeterer og epoxyharpikser

·         Kjernelaging i støperi

·         Brannslukking i hus, skip og biler

Arbeidsoperasjoner som gir særskilt høy risiko for eksponering: 

Alt arbeid med diisocyanater krever vernetiltak for å kunne utføres på en trygg måte. Noen arbeidsoperasjoner gir imidlertid så høy risiko for eksponering at de strengeste vernetiltakene må iverksettes, slik som egnet, ventilert rom og trykkluftforsynt åndedrettsvern med overtrykk. Det gjelder spesielt for arbeidsoperasjonene listet under. Se lengre ned på siden under verneutstyr: 

 • Sprøytelakkering med isocyanatholdig maling eller lakk
 • Ved kontakt med polyuretan som ikke er ferdig herdet, og derfor inneholder reaktive isocyanatgrupper
 • Når polyuretanforbindelser varmes opp til over 150 °C slik at isocyanater frigjøres. Dette kan skje ved ulike typer varmebehandling, for eksempel sveising, varmherding, skjæring eller lodding, eller flammelaminering av overflater belagt med polyuretanprodukter
 • På stasjonære arbeidsplasser i fast etablerte produksjonsanlegg hvor isocyanater brukes
 • Ved brann

Produkter som ofte inneholder diisocyanater: 

 

  • Skumplast
  • Isolerskum
  • Lim
  • Maling
  • Lakk

Hva er isocyanater og diisocyanater

Isocyanater er en fellesbetegnelse på en gruppe molekyler som finnes i polyuretanprodukter. Felles for denne molekyltypen er at de har en, to eller tre isocyanatgrupper i molekylet (-N=C=O). Diisocyanater har to isocyanatgrupper i molekylet og er den vanligste typen isocyanater. Vanligvis er det diisocyanater man mener når man bruker det generelle uttrykket isocyanater i forbindelse med polyuretanprodukter. 

Isocyanater er farligst i den våte fasen hvor isocyanatene er reaktive, eller når de blir varmet opp igjen ved varme arbeider. Når Isocyanatene har herdet, utgjør de ikke en helsefare. 

Det vil si at eksponering for diisocyanater vanligvis skjer under produksjon av polyuretanprodukter som inneholder isocyanater, under bruk av diisocyanatholdige produkter som lakkering og maling eller under oppvarming av herdede polyuretanprodukter som ved sveising på lakkerte overflater.

Helsefare ved diisocyanater:

Diisocyanater har svak lukt, og man vil ikke kjenne lukten før lenge etter at man har overskredet helsefarlige nivåer. Vanlige symptomer på at du har blitt utsatt for diisocyanater er pusteproblemer, irritasjonshoste, snue, tett eller rennende nese, neseblod eller hodepine. Symptomene kan komme med en gang, eller etter flere timer. Eksponering for isocyanater kan gi kroniske helseskader som astma, allergi og konisk nedsatt lungefunksjon, selv ved svært lave konsentrasjoner. Eksponering over 0,006 ppm kan gi varig allergi og overfølsomhet. Sykdom som følger av isocyanateksponering kan være svært alvorlig, invalidiserende og livsvarig. Det er ikke påvist klare forskjeller i helseeffekter mellom ulike typer isocyanater. Alle isocyanater må derfor betraktes som like helsefarlige. 

Verneutstyr som er egnet for arbeid med diisocyanater

 

 • Ved arbeid som frigjør isocyanater til arbeidsatmosfæren skal arbeidstakere ha egnet åndedrettsvern dersom effektiv ventilasjon ikke er mulig.
 • Arbeidstaker skal være beskyttet mot hudeksponering ved arbeid med kjemikalier som inneholder isocyanater.
 • Ved sprøyting med kjemikalier som inneholder isocyanater skal det brukes åndedrettsvern med frisklufttilførsel.

Arbeidstilsynets krav:

Åndedrettsvern

Som oftest er åndedrettsvern med frisklufttilførsel som dekker hele ansiktet nødvendig. Luftmengden reguleres slik at man alltid har overtrykk i masken. Med gjennomsnittlig luftforbruk kreves det minst 3 ganger så mye luft når man puster inn, for at det ikke skal oppstå undertrykk i åndedrettsvernet. Man må være sikker på at luften som brukes, er ren.

Ved lave konsentrasjoner og kortvarig arbeid kan halvmaske med gassfilter A2 brukes. Ved bruk av vifteassistert utstyr med visir og filter kan filteret tettes uten at bruker merker det, og forurenset luft trekkes ned i lungene. Ved arbeid i trange rom kan det også være nødvendig å bruke maske med lufttilførsel (overtrykk) som åndedrettsvern.

 

Sprøyting/spraylakkering

Tiltak ved sprøyting med isocyanatbasert maling, lakk, isolerskum og lignende:

·         Sprøyting bør utføres i eget rom eller sprøyteboks med spesielt tilpasset ventilasjon.

·         Frisklufttilført åndedrettsvern skal benyttes.

Ved sprøyting utenfor sprøyteboks, bør området sperres av for uvedkommende. Sperringen skal ikke fjernes før man er sikker på at det ikke finnes isocyanater i luften. Sperringen bør også skiltes med opplysning om hvorfor sperringen er der.

Alle som oppholder seg innenfor sperringen, bør benytte åndedrettsvern. Halvmaske med minimum P2/A2-filter kan brukes av disse dersom sprøyting ikke utføres og masken slutter tett til ansiktet. Dersom dette ikke er tilfelle, for eksempel på grunn av skjegg, må det brukes frisklufttilført åndedrettsvern.

Åndedrettsvern med frisklufttilførsel

Arbeidstilsynets krav: Som oftest er åndedrettsvern med frisklufttilførsel som dekker hele ansiktet nødvendig. Luftmengden reguleres slik at man alltid har overtrykk i masken. Med gjennomsnittlig luftforbruk kreves det minst 3 ganger så mye luft når man puster inn, for at det ikke skal oppstå undertrykk i åndedrettsvernet. Man må være sikker på at luften som brukes, er ren.

Friskluftforsynt åndedrettsvern er nødvendig i de fleste situasjoner hvor man jobber med diisocyanater. Ren luft hentes da fra et pusteluftsuttak hvor man har kontrollert luftkvaliteten med en luftanalyse.  Dersom luften ikke har god nok pusteluftkvalitet, kan man koble til en SAT 950 tralle som renser og tørker luften. Trallen kan også fås med luftovervåkning. En godkjent pusteluftslange kobles mellom trallen og brukerens bandulær. Regulatoren på bandolæret stilles inn slik at den gir tre ganger så mye luft som brukeren puster.

For arbeid i trange rom – lufttilført åndedrettsvern med overtrykk

Arbeidstilsynets krav: Ved arbeid i trange rom kan det også være nødvendig å bruke maske med lufttilførsel (overtrykk) som åndedrettsvern.

Flite bandolær med overtrykksmaske er en svært lett og brukervennlig løsning for frisklufttilført åndedrettsvern. Brukeren kobler seg til luftuttak med en godkjent pusteluftslange. En SAT 950 mobil filtertralle vil rense og tørke luften for å sikre pusteluftskvalitet i henhold til standard. Dersom luften allerede er tørr, kan en enklere Pust 4 MK2 benyttes. 

For lav eksponering i korte perioder - Filterbasert åndedrettsvern med minimum A2-filter. 

 

 Arbeidstilsynets krav: Som oftest er åndedrettsvern med frisklufttilførsel som dekker hele ansiktet nødvendig. Ved lave konsentrasjoner og kortvarig arbeid kan halvmaske med gassfilter A2 brukes. Halvmaske med minimum gassfilter A2-filter kan brukes dersom sprøyting ikke utføres og masken slutter tett til ansiktet. Dersom dette ikke er tilfelle, for eksempel på grunn av skjegg, må det brukes frisklufttilført åndedrettsvern.

Ved kortvarig arbeid kan man jobbe med halvmaske og tettsittende vernebriller eller en helmaske. En tettsittende helmaske gir høyere beskyttelsesgrad enn en halvmaske, og dekker også kravet om øyevern. Se våre halvmasker og helmasker for diisocyanater under:

Halvmasker: 

Helmasker:

Vifter:

 1. Viftemotor Chemical 2F (sanering) fra CleanAIR®
  Viftemotor Chemical 2F (sanering) fra CleanAIR®
  • Med saneringsbelte, lader og luftstrømsindikator
  • Kjemikalie og UV resistant
  • Vanntett med IP68
  kr 15 935,00 kr 19 918,75
 2. viftemotor for åndedrettsvern blå front fra sundström
  Sundstrøm SR-500 viftemotor
  • Høy beskyttelsesfaktor
  • Komfortabel over tid
  • Passer flere hodesett
  kr 12 868,00 kr 16 085,00
 3. Sundström helmaske SR-200 skrå profil
  Helmaske/ gassmaske filter Sundström SR 200
  • One size helmaske
  • Mange bruksområder
  • Passer til SR 500
  kr 1 600,00 kr 2 000,00
 4. Helmaske CF02, feste til filter og motor
  Helmaske CF02 fra CleanAIR
  • Størrelse M og L
  • Lettvekt - kun 435 gram
  • Lang levetid
  Fra kr 4 012,00 kr 5 015,00

Filter:

I de filfeller hvor A2-filter kan benyttes mot diisocyanater, er det A2 filter som skal benyttes. Alle A2-filtre til kortvarig bruk ved diisocyanater finner du her: 

Beskyttelse av øyne og hud

Arbeidstilsynets krav: Arbeidstøy skal beskytte huden, og tettsittende briller eller ansiktsskjerm skal verne øyne mot søl og sprut. Isocyanater trenger igjennom en rekke materialer, men hansker av PVC eller syntetisk gummi er velegnet, likeledes sko og støvler av gummi. Kjeledressen bør også være ugjennomtrengelig for isocyanater, og husk at utstyr for øyeskylling bør være lett tilgjengelig. 

Øyne:  Stealth tettsittende briller beskytter øynene i de tilfeller hvor man benytter halvmaske mot diisocyanater.

Vernedress: Isocyanater trenger gjennom vanlige, hvite støvdresser. Det er derfor nødvendig å gå ett hakk opp i kvalitet for å få tilstrekkelig beskyttelse. Alphatec 3000 består gjennomtrengningstestene for diisocyanater og gir god beskyttelse for arbeid med diisocyanater.

Hansker: Hanskevalg avhenger av brukstid. Microflex engangshansker gir beskyttelse i 10-30 minutter før isocyanatene trenger igjennom. For arbeid over 30 minutter anbefaler vi gjenbrukbare Alphatec butyl-hansker.

Gjenbrukbare mansjekket brukes til å feste hanskene til draktermet. En super løsning som gjør av- og påkledning enkel sikrer at man ikke får på kjemikalier på hendene etter bruk.

Ønsker du å lese mer om kravene til verneutstyr ved arbeid med diisocyanater, klikk deg gjerne inn på arbeidstilsynets temasider under.

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/kjemikalier/isocyanater/ 

 

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.