Slik påvirker H2S kroppen

Råtne egg, gjødselgass, kloakkgass og killer-gas. H2S er svært giftig og går under mange navn. 

Den lunefulle og svært giftige gassen skaper stor frykt på oljeinstallasjoner, i tanker, kloakkanlegg og i landbruket. Vi har sett nærmere på fakta og myter rundt H2S. 

Råtner uten luft

H2S kan oppstå når organisk materiale råtner uten at det er luft tilstede.
Gassen er derfor vanlig å finne i gjødselkjellere, kloakkanlegg, i tanker og i oljebrønner. Gassen er tyngre enn luft, og legger seg langs bakken eller i kjellere og nedgravinger. Det skal svært liten vind til for å spre H2S til store områder.


I landbruket

 

Hver vår skjer det mange ulykker i landbruket på grunn av H2S.

Gjennom hele vinteren lagres ku-kompost i gjødselkjellere. Når bøndene skal spre gjødsel på markene, settes gjødselen i bevegelse, og H2S frigis. Både mennesker og dyr har omkommet i fjøs på grunn av høy H2S-konsentrasjon. Mange av ulykkene i landbruket kunne vært unngått ved bruk av gassmåler.
Landbruk Nordvest har skrevet en god artikkel om skadelige stoffer i landbruket.

«Hvis det ikke lukter, er det sikkert ikke farlig»
FEIL! Tidligere var det vanlig å tro at om man ikke kjente lukt, var det ikke farlig gass tilstede. Dette er helt feil, og denne myten har nok dessverre tatt mange menneskeliv.

H2S kan luktes i konsentrasjoner helt ned i 0,13 ppm. Gassen er så sterk at luktesansen lammes når konsentrasjonen stiger til et sted mellom 20-200 ppm. Når Konsentrasjonen når 100 ppm, er det øyeblikkelig fare for liv og helse. Når det virkelig er fare på ferde, er altså nesen til liten hjelp.

Utstyr som berger liv

Puster du inn H2S, rammes nervesystemet. Dette kan føre til bevisstløshet og død innen få sekunder. Tidlig varsling, kunnskap, verneutstyr og gode sikkerhetsrutiner er derfor ekstremt viktig. En gassmåler gir alarm dersom H2S oppstår. Det er også en absolutt nødvendighet å bruke åndedrettsvern dersom man skal berge noen som er utsatt for H2S.

Bevisstløshet kan inntreffe så fort at man ikke merker det selv. Når man ser noen ligger bevistløs på bakken, er vår første reaksjon å løpe bort for å hjelpe. Mange glemmer å bruke åndedrettsvern, og svimer selv av. Ved gassulykker er det derfor dessverre vanlig med flere skadde.

I oljebrønner

 

På Offshoreinstallasjoner, øker faren for H2S etter hvert som brønnen tømmes. Sjøvann sprøytes inn i brønnen for å øke trykket.

Hvis PH-verdien i brønnen blir for lav, kan organismer og annet organisk materiale fra sjøvannet råtne og H2S kan oppstå. Risiko for høye H2S-konsentrasjoner er oftest knyttet til bore-operasjoner i ukjent terreng. Forekomsten av H2S varierer etter område. På norske offshore-installasjoner, er H2S-målinger på opp mot 1000 ppm noe av det høyeste som har vært målt. I midt-østen kan målingene til sammenligning komme opp i 10 000 ppm.

I kloakk og avfallsanlegg

 

 

 

H2S kan oppstå alle steder hvor organisk material råtner, også i naturen. Ved gjørmete tjern og vann med liten utskiftning, hender det at man kan kjenne den umiskjennelige lukten av råtne egg.

Både i kloakkanlegg og ved avfallsanlegg er gassen et kjent problem. Her er H2S en av mange farer som kan oppstå.  

Løsemidler og giftige gasser, oksygenmangel, virus og biologisk eksponering er blant farene som ansattei vann og avløp kan bli utsatt for. 

Vi holder egne kurs i farer og riktig bruk av verneutstyr for ansattei vann og avløpsbransjen.

Tiltaks- og grenseverdier

Tiltaks- og grenseverdiene for H2S, blir stadig strengere. I Norge fikk vi ny forskrift om tiltaks- og grenseverdier 1.1.2013. I løpet av 8 timer, skal ikke gjennomsnittskonsentrasjonen overstige 5 ppm (tiltaksverdi).

Konsentrasjonen skal ikke på noe tidspunkt overskride 10 ppm (grenseverdi). I mange andre land, er grenseverdiene for H2S langt lavere enn i Norge.

Korrosjon

H2S omdannes av mikroorganismer til svolelsyre, og kan gjøre store skader på stål og betong. I gjødselkjellere kan gassen gjøre store skader på betong og armering, og har i enkelte tilfeller ført til at hele konstruksjoner har rast sammen.

I oljeindustrien er problematikken størst knyttet til sprekkinger i stål. Gassen gjør stål svært porøst. Stål som kan komme i kontakt med H2S, må derfor være av høy, rustfri kvalitet.

Lovpålagt opplæring

I de fleste andre land, kreves det H2S-kurs for alt personell som skal jobbe i områder hvor H2S kan forekomme.

I Norge har heldigvis de fleste selskaper bedriftsinterne regelverk som sikrer at ansatte får denne opplæringen. SG Safety arrangerer jevnlige H2S-kurs.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.