Gassmåling og verneutstyr for havbruks- og oppdrettsnæringen

Mange er ikke klar over disse arbeidsmiljøfarene innen havbruk, oppdrett og fiskeforedling

Fiskeri, havbruk, oppdrett og fiskeforedling har mange fellestrekk når det kommer til arbeidsmiljøutfordringer. Alenearbeid og drukning er kjente og mye omtalte farer. Mer om alenearbeid kan du lese i vår artikkel her.

Usynlige farer

Andre farer i arbeidsmiljøer er mindre synlige, og krever kunnskap og riktig utstyr for å ivareta sikkerheten. Kjemisk eksponering og manglende pusteluft er blant disse. Kjemisk eksponering kan stamme fra kjemikalier vi bruker i arbeidssituasjonen eller de kan oppstå som følge av kjemiske reaksjoner.

Kjemikalier som ofte brukes i jobbsituasjon kan være formalin, desinfeksjonsmidler, baser og syrer, vaskemidler, lusemidler og gass. Kjemisk eksponering og farlige atmosfærer kan også oppstå som en konsekvens av kjemiske reaksjoner. De to mest overhengende farene vil være oksygenmangel og H2S.


Oksygenmangel

Disse farene oppstår oftest i forbindelse med trange og lukkede rom.  Rustdannelse er en reaksjon som "spiser" oksygen. Over tid kan dermed oksygenmangel oppstå og utgjøre en fare når man åpner opp en tank eler et lukket rom.

Sjøvann vil fremskynde denne prosessen. Man bør derfor være ekstra varsom ved åpning av tanker som har inneholdt sjøvann, og benytte egnet måle- og verneutstyr. Se lenger ned i saken.

H2S

Hydrogensulfid er en livsfarlig gass som dannes når organisk materiale råtner uten at det er oksygen til stede. Ensilasjetanker/ dødfisktanker og stillestående sjøvann i tanker uten lufttilførsel inneholder mikroorganismer, som leder til dannelse av H2S.

I fiske- og oppdrettsindustrien er H2S en tilstedeværende risiko både for mennesker og fisk. Gassen gjør seg gjeldende ved samme prinsipp som i andre næringer: der hvor organisk materiale blir liggende uten ventilasjon eller oksygentilførsel.

Flere ulykker av akutt forgiftning kan spores til uvettige opphold eller utstyrsbruk rundt ensilasjetanker, dødfisk-containere og ved rengjøring og spyling av anlegg.


Slam og ensilasje

H2S-behandling er spesielt viktig ved innhenting av slam i tankanlegg som har behov for spyling og rengjøring. Ensilasjen kan begynne å råtne dersom ikke pH-verdien i lagertanken er kontrollert, og riktig.

Dette gjelder også om råstoffet allerede har begynt å råtne før ensilering begynner. Vedlikehold av pumper og rørsystemer på anlegget kan utgjøre risiko.

Entring av tanker

H2S er tyngre enn luft, og vil dermed legge seg nederst i et lukket rom. Gassen er sensitiv til vind og endring i luftretning, som eksempelvis ved pumping, spyling og omrøring.

Før entring av lukkede områder med ukjent atmosfære er det essensielt med kartlegging av risiko og riktig utstyr. En gassmåler, og eventuelt åndedrettsvern kan være forskjellen på trygghet og fare.

Sjekkliste for entring

Vi har laget en sjekkliste for entring av lukket rom. Her finner du de viktigste sikkerhetstiltakene for å kunne entre tanker på båter og anlegg uten fare for liv og helse.


Oppdrett på land

For fiskens vedkommende benytter moderne, resirkulerende RAS-anlegg metoder som har ført til stor fiskedød grunnet hydrogensulfid.

Økt bruk av sjøvann har gitt større grobunn for nedbrytning av organisk materiale. Når dette blir liggende stille i lufttette rør og tanker dannes H2S, som i sin tur kan være katastrofalt for fisken.

Kurs for oppdrettsnæringen

SG Safety har utviklet gassmålingskurs spesielt tilpasset utfordringene i fiskeri- og oppdrettsnæringen. Vi har holdt svært mange bedriftsinterne kurs for oppdretts- og fiskeforedlingsbedrifter langs hele kysten med svært gode tilbakemeldinger.


Gassmålere for H2S og andre giftige gasser

Åndedrettsvern for H2S

Fluktapparater

Vil du leie gassmåler hos oss?

Mange bønder har kun behov for gassvarsler et par ganger i året. I slike tilfeller kan det være en god løsning å leie gassvarsler for en kortere periode. Vi leier ut alle typer gassvarslere til ulike formål. Varslerne leveres ferdig kalibrerte og klare til bruk.

Forespørsel om leie

Mer informasjon om H2S

For mer informasjon om hydrogensulfid i ulike bransjer og helsefarer, les gjerne vår hovedartikkel om H2S.

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.