Arbeid i tank: Dette bør du tenke på


De siste årene har det vært flere ulykker under arbeid i og ved tanker. Har din bedrift riktig kunnskap, prosedyrer og utstyr til å utføre arbeidet på en trygg og sikker måte? Les våre råd.

Mange arbeidsulykker skjer i forbindelse med vedlikehold som vasking, og spesielt varmt arbeid som sveising i og rundt tanker. 


Vi hjelper deg med sikkerhet ved arbeid i tank

SG Safety har jobbet med sikkerhet rundt entring av tanker i over 30 år. Vår visjon er "ingen skader med gass, pust og brann hos våre kunder." Daglig ser vi at det er et stort behov for kunnskap omkring gassmåling, arbeid i tank og sikkerhet. Vi er derfor veldig glade for at arbeidstilsynet setter fokus på dette viktige området og bidrar til et kunnskapsløft.

Under har vi samlet 7 råd om arbeid i tank, og tips til videre hjelp. Har du spørsmål eller ønsker hjelp fra oss, så ta gjerne kontakt.


Hvilke tanker og trange rom har dere?

Før en går igang med å utarbeide prosedurer og rutiner, er det viktig å kartlegge hvilke områder på arbeidsplassen som skal regnes som trange rom. NIOSH sin definisjon av et lukket rom er

"Et rom som er utformet med begrensede åpninger for inn- og utgang, har ugunstig naturlig ventilering, som kan inneholde eller frembringe farlige luftforurensinger, og som ikke er beregnet på at personell kontinuerlig skal oppholde seg i det.»

Hvilke rutiner har dere for kontroll, vedlikehold og arbeid?

Når områdene er kartlagt, må man også kartlegge vedlikeholdbehov og rutiner. Først må man dokumentere tankenes utforming, innhold og bakgrunn. Det vil si noe om hvilke farer som kan oppstå akutt og over tid. Videre må man ha gode prosedyrer for vedlikehold som skal utføres, oppfølgingssystem for at det blir gjennoført til riktig tid, og beskrivelse av nødvendige sikkerhetstiltak. Som utstyr og rollebeskrivelser for utførelsen av oppgavene. For oljebransjen finnes en egen retningslinje for SJA (sikker jobb analyse) på norskoljeoggass.no

Vår sjekkliste for entring av tanker kan være nyttig i dette arbeidet.

Hvilke kontroller og målinger skal gjennomføres ved arbeid i eller ved tanker?

Hvilke gasser skal det måles for? Hvor ofte skal det måles, og hvilke instrumenter trengs for å kunne utføre målingene. Vestteknikk har et bredt utvalg av både måleutstyr for klarering av tanker og personlige varslere. Hvis målingene tilsier at tanken kan entres, skal det utstedes et arbeidsserfitikat. Kontakt oss gjerne for eksempler eller hjelp til å utforme et arbeidssertifikat. For oljebransjen ligger en egen retningslinje for arbeidssertifikat på norskoljeoggass.no

Som en grunnleggende introduksjon til gassmåling, anbefaler vi å se vårt webinar om gassmåling. (Kan sees når du vil)

Hva trengs av nødvendig sikkerhetsutstyr?

Under entringsarbeid er det en del sikkerhetsutstyr som må være tilgjengelig. Se gjerne vår oversikt over nødvendig sikkerhetsytstyr for arbeid i tanker og trange rom.

Hvem er registrert kontrollør i virksomheten?

Den eller de som skal ha rollen som kompetent person /gasskontrollør, må få tilstrekkelig opplæring. Vestteknikk holder åpne og bedriftsinterne kurs for kompetent person tilpasset en rekke ulike bransjer. Se kursdatoer her. Det er også viktig at utførende personell har fått opplæring i bruk av sikkerhetsutstyr. Vi anbefaler 1-dags gassmålingkurs og trykkluft som pusteluft.

Har virksomheten et stoffkartotek?

Farer og riktig beskyttelse starter alltid med å kartlegge de stoffene man er eksponert for. Derfor er det viktig at en til enhver tid har stoffkartotek med kritisk informasjon om de stoffene man utsettes for. Våre HMS-konsulenter har lang erfaring med oppbygning av kartotek, og hjelper deg gjerne med dette.

Har dere tilstrekkelig kjennskap til regelverket?

Det er arbeidsgivers ansvar å sikre at arbeidsmiljøet er forsvarlig og iverksette nødvendige tiltak. Regelverket rundt arbeid i tanker er nedfelt i Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 29.

Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 29 om arbeid i eller på tanker, rørledninger, rom o.l. hvor det kan være brannfarlig vare eller helsefarlig stoff

© 2024 SG Safety AS. All Rights Reserved.